Regulamin

REGULAMIN

 

OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 

            Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest konkursem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyróżniających się uczniów gimnazjum. Jej działanie opiera
się na systematycznej i bezpośredniej współpracy środowisk szkolnych i akademickich,
mającej na celu rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole. Olimpiada umożliwia zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami literaturoznawstwa i nauki o języku, a także z problematyką teatrologiczną i kulturoznawczą. Dzięki swemu bogatemu programowi staje się istotnym czynnikiem pobudzania aktywności intelektualnej uczniów.

Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca w nauczaniu szkolnym wartościom humanistycznym, potwierdza wysoką rangę języka polskiego i polskiego piśmiennictwa
w życiu społecznym, przyczynia się zarazem do głębszego rozpoznania narodowej
i europejskiej tradycji literackiej i tożsamości kulturowej.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Podstawa prawna, finansowanie

1. Podstawą prawną działania Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku z nowelizacją z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz.562 z późn. zm.).

 

2. OLiJP jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, może również otrzymywać inne dotacje.

3. Określenia i skróty stosowane w Regulaminie oznaczają:

 • OLiJP – Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • KG OLiJP – Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  z siedzibą w Warszawie, 00-330, ul. Nowy Świat 72, pokój 107;
 • KO OLiJP – Komitet/y Okręgowy/e Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

§ 2

Organizator

1. Organizatorem Olimpiady jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

 

ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna, uczestnicy

 § 3

Komitet Główny OLiJP

1. Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego przeprowadza Komitet Główny OLiJP przy pomocy Komitetów Okręgowych Olimpiady.

2. W skład Komitetu Głównego OLiJP wchodzą: pracownicy IBL PAN, nauczyciele akademiccy uniwersytetów, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Są to wybitni znawcy dziedzin objętych programem Olimpiady: literaturoznawstwa, językoznawstwa, wiedzy o teatrze, wiedzy o kulturze.

3. KG OLiJP rozstrzyga, w drodze głosowania, o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania OLiJP (zmianach Regulaminu, zmianach w składzie KG OLiJP). O sprawach bieżących, dotyczących funkcjonowania OLiJP, rozstrzyga Prezydium OLiJP.

4. Członkowie KG OLiJP uczestniczą w pracach jury zawodów III stopnia.
Jeżeli w zawodach biorą udział uczniowie lub podopieczni członka KG, nie może on zasiadać w komisji egzaminującej uczestników. Tę zasadę stosuje się do członków jury zawodów  ogólnopolskich.

§ 4

 

Przewodniczący OLiJP

1. Przewodniczący, w porozumieniu z Prezydium, podejmuje decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem OLiJP.

2. Przewodniczący OLiJP rozpatruje odwołania uczestników Olimpiady, jeśli została zachowana pełna procedura odwoławcza.

§ 5

Komitety Okręgowe OLiJP

  

1. Zawody okręgowe są organizowane i przeprowadzane przez Komitety Okręgowe OLiJP.

2. Obszar działalności komitetów okręgowych zasadniczo pokrywa się z obecnymi granicami województw. Lista komitetów okręgowych wraz z ew. odstępstwami od tej zasady znajduje się w załączniku nr 1.

3. Jeżeli w zawodach biorą udział uczniowie członka KO, nie może on zasiadać w komisji egzaminującej uczestników. Tę zasadę stosuje się do wszystkich członków jury zawodów okręgowych.

§ 6

       Uczestnicy

1. W Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.

2. W OLiJP mogą uczestniczyć, za zgodą Komitetu Okręgowego, uczniowie gimnazjum, realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

3. W OLiJP mogą uczestniczyć uczniowie spoza Polski.

4. Uczniowie przystępują do Olimpiady dobrowolnie.

5. Przed przystąpieniem do zawodów uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem OLiJP, terminarzem­ zawodów na dany rok, a także do informowania KO i odpowiednio KG o wszelkich wątpliwościach bądź problemach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza w nagłych wypadkach.

6. Uczeń, który przystępuje do olimpiady, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem olimpiady.

7. Jeżeli uczestnik równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a terminy zawodów II bądź III stopnia pokrywają się, organizator dołoży starań, by umożliwić mu udział w obu olimpiadach. Uczestnik jest wówczas zobowiązany powiadomić o zbieżności terminów odpowiednio KO lub KG na 30 dni przed tą częścią zawodów, której problem dotyczy. Powinien jednak liczyć się z tym, że pogodzenie udziału w obu olimpiadach może okazać się niemożliwe z przyczyn niezależnych od organizatorów.

8. Uczestnicy o stwierdzonej niepełnosprawności mogą liczyć na wszelkie udogodnienia umożliwiające udział w zawodach (zarówno na etapie okręgowym, jak i ogólnopolskim) - w granicach możliwości KG i Komitetów Okręgowych. Jeśli uczestnik cierpi na określoną dysfunkcję, wymagającą użycia specjalistycznego sprzętu podczas zawodów II i III stopnia (np. komputer z odpowiednim oprogramowaniem dla osób niewidzących), jest zobowiązany poinformować o tym odpowiednio Sekretarza KO / Kierownika organizacyjnego KG najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów pisemnych II i III etapu.

Podczas zawodów III stopnia KG zapewnia pobyt niepełnosprawnego uczestnika wraz z opiekunem w miejscu zakwaterowania uczestników.

9. Uczestnik o stwierdzonej dysleksji lub dysgrafii itp. dysfunkcjach, może przekazać członkom jury odpowiednią, aktualną opinię o dysfunkcji z właściwej poradni. Uczeń wkłada ją do koperty ze swoimi danymi podczas pisemnej części zawodów okręgowych i ogólnopolskich (prace pisemne opatrzone są jedynie numerem, dane osobowe wpisuje się na osobnej kartce i wkłada do koperty w chwili rozpoczęcia części pisemnej). Jury bierze pod uwagę opinię o dysfunkcji, jeśli niższa ocena pracy wynika wyłącznie ze stwierdzonych w nim trudności w poprawnym pisaniu.

10. Uczestnik, który nie zgłosił się na pisemną część zawodów (okręgowych lub ogólnopolskich), lub po pierwszej części zawodów okręgowych zrezygnował z napisania testu językowego, zostaje wykluczony z dalszego udziału w olimpiadzie bez względu na przyczyny nieobecności (tej części zawodów nie można powtórzyć ani zorganizować w innym terminie). W przypadku uzasadnionej losowo nieobecności w ustnej części zawodów okręgowych uczestnik jest zobowiązany  jak najszybciej powiadomić KO o przyczynach nieobecności. Wyjątkowo, w jednoznacznie uzasadnionych przypadkach (np. ciężka choroba lub inna ważna przyczyna losowa) Przewodniczący KO może, w porozumieniu z KG, wyznaczyć dodatkowy termin ustnej części i powołać w tym celu specjalną komisję do przeprowadzenia ustnej części zawodów dla tego uczestnika, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ustnej części zawodów obowiązującej pozostałych uczestników. W szczególnych przypadkach decyzję podejmuje Przewodniczący Komitetu Głównego.

11. Podczas zawodów uczniowie nie mogą posługiwać się żadnym pomocami naukowymi i technicznymi. Korzystanie z będącego własnością uczestnika sprzętu elektronicznego lub z materiałów własnych wniesionych na zawody pisemne w jakiejkolwiek formie jest niedopuszczalne. Stwierdzenie korzystania z tego rodzaju pomocy jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika w bieżących zawodach.

12. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany także w przypadku, gdy złamie inne zasady regulaminu, popełni plagiat, zrezygnuje z wybranej wcześniej specjalizacji teatrologicznej podczas pisemnych zawodów II stopnia lub wybierze specjalizację teatrologiczną podczas zawodów II lub III stopnia, jeśli nie wybrał tej specjalizacji na etapie szkolnym. Ograniczenia związane z wyborem specjalizacji teatrologicznej nie dotyczą uczniów spoza Polski.

13. Uczestnik każdej części zawodów jest zobowiązany do posiadania niezbędnych dokumentów, które pozwalają określić jego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport) i do legitymowania się nimi na życzenie organizatorów.

14. Uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów podróży i do wyżywienia podczas zawodów II i III stopnia oraz do wyżywienia i zakwaterowania podczas zawodów III stopnia.

15. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od decyzji jury. Odwołanie można składać po każdej części kolejnego etapu zawodów. Może ono dotyczyć jedynie formalnej zgodności przebiegu Olimpiady z zasadami Regulaminu. Tryb składania odwołań został przedstawiony w części regulaminu „Odwołania”.

 

ROZDZIAŁ III

§ 7

Przebieg zawodów

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego organizowana jest jako trójstopniowe zawody
o zasięgu ogólnopolskim z udziałem uczniów spoza kraju.

 

I stopień

Zawody szkolne

II stopień

Zawody okręgowe

III stopień

Zawody ogólnopolskie z udziałem uczniów spoza kraju

 

§ 8

Zawody I stopnia

 

Zawody I stopnia odbywają się w szkole i przebiegają w następujący sposób:

 

 1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego Komitet Główny ogłasza zestaw proponowanych (do wyboru) tematów rozprawek przygotowywanych samodzielnie przez przystępujących do Olimpiady uczniów – pod opieką nauczycieli polonistów. Tematy mają charakter przekrojowy (problemowy), pozwalający sprawdzić zarówno wiedzę o literaturze, jak i o języku; każdy z nich opatrzony jest wskazówkami dotyczącymi zagadnień szczegółowych i wybraną bibliografią. Autorzy mogą też korzystać z bibliografii zamieszczonej przy tematach na zawody III stopnia. Uczniowie, którzy wybierają specjalizację teatrologiczną, piszą pracę na temat z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie.

Udział w tej części zawodów polega na samodzielnym napisaniu jednej obszernej pracy na temat wybrany z zestawu zaproponowanego na dany rok przez Komitet Główny. Jej objętość winna wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 14, pojedyncza interlinia – nie więcej niż 15 stron). Pracę można złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości. Prace na etapie szkolnym powinny mieć formę rozprawki.

 1. Uczeń, który zamierza wziąć udział w Olimpiadzie, powinien o tym poinformować swojego szkolnego nauczyciela języka polskiego na dwa tygodnie przed zawodami szkolnymi. Jeśli jest to np. 15 listopada, uczeń powinien o swym udziale poinformować nauczyciela do 31 października danego roku.
 2. Termin   zawodów szkolnych określa w każdym roku Komitet Główny i podaje tę informację na stronie internetowej.
 3. Na wniosek nauczyciela języka polskiego oraz ucznia, który zamierza przystąpić do Olimpiady, Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową komisję szkolną. W skład komisji powinien wejść nauczyciel prowadzący ucznia, inny szkolny polonista oraz Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
 4. Opiekę nad powstającą pracą pisemną ucznia sprawuje nauczyciel, który następnie kieruje ucznia do zawodów okręgowych, opatrzywszy jego wypracowanie odpowiednią recenzją. Każda praca powinna być opatrzona również drugą recenzją innego szkolnego polonisty. Recenzje nie zawierają ocen szkolnych, a jedynie pozytywną konkluzję („kieruję do zawodów II stopnia”) wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
 5. Po zrecenzowaniu prac przez nauczycieli uczniowie zakwalifikowani do zawodów okręgowych przeprowadzają we własnej grupie lub w większym gronie (klasowym, członków koła zainteresowań) prezentację swych rozprawek i dyskusję nad nimi prowadzoną przez nauczyciela. Powinna być ona zarazem sprawdzianem szkolnej wiedzy literackiej i językowej uczestników zawodów (na poziomie wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum). Prezentacja odbywa się w obecności Komisji szkolnej.
 6. Szkoła przesyła do Komitetu Okręgowego prace wraz z recenzjami nauczycieli, sprawozdaniem opisowym z przebiegu szkolnego etapu Olimpiady i protokołem, który zawiera: skład Komisji szkolnej, nazwiska i imiona kandydatów do zawodów II stopnia, tematy wybrane przez uczestników, akceptację prowadzącego nauczyciela
  i potwierdzenie szkoły oraz listę pozostałych uczestników, którzy nie zostali skierowani do zawodów II stopnia. Wzór protokołu jest dostępny na stronie internetowej. Zgłoszenie szkoły wraz z odpowiednimi załącznikami powinno zostać złożone we właściwym Komitecie Okręgowym w terminie ustalonym na dany rok przez Komitet Główny i właściwy Komitet Okręgowy. Terminy ogłaszane
  są na stronie internetowej przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 7. Jeżeli szkoła nie organizuje zawodów I stopnia, Dyrektor szkoły powinien zapewnić zainteresowanym uczniom możliwość udziału w I etapie Olimpiady w innej szkole.
 8. Od I etapu prowadzona jest specjalizacja teatrologiczna. Uczestnicy, którzy
  ją wybiorą, piszą pracę szkolną na temat z zakresu wiedzy
  o teatrze, a w ramach II i III etapu – zamiast rozprawek z zestawu ogólnego piszą prace na tematy poświęcone historii dramatu i teatru, w części ustnej III etapu również wybierają do opracowania tematy poświęcone dramatowi i teatrowi (zamiast tematu
  z historii literatury).
 9. Uprawnienia zdobyte przez uczniów wybierających tę specjalizację są takie same, jak w przypadku uprawnień pozostałych uczestników, dodatkowo senaty szkół wyższych przyznają laureatom specjalności teatrologicznej wolny wstęp na wydziały wiedzy o teatrze. Zaświadczenia wydawane laureatom i finalistom specjalizacji teatrologicznej zawierają odpowiednią adnotację.
 10. Warunki przystąpienia do specjalizacji teatrologicznej oraz rezygnacji z niej:

      O przystąpieniu do specjalizacji teatrologicznej decyduje wybór tematu pracy pisemnej w zawodach I stopnia. Później nie można już wybrać tej specjalizacji, można natomiast z niej zrezygnować po pomyślnym zaliczeniu II etapu (zawodów okręgowych).

      Jeśli uczeń, który wybrał specjalizację teatrologiczną na I etapie, rezygnuje z niej przed zakończeniem zawodów okręgowych (decyduje się na temat historycznoliteracki podczas zawodów pisemnych II etapu), jego praca zostaje zdyskwalifikowana z powodów formalnych w danym roku.

 

§ 9

Zawody II stopnia

 

I.  Części zawodów II stopnia to:

1.  Zakwalifikowanie szkolnej pracy pisemnej przez jurorów Komitetu Okręgowego;

2.  Część pisemna, organizowana przez Komitet Okręgowy w miejscu przezeń wskazanym, obejmująca: a) napisanie pracy na temat wybrany z kilku propozycji – z zakresu literatury lub teatru; b) rozwiązanie testu językowego; 

3.  Rozmowa z jury na temat pracy szkolnej, czyli obrona zawartych w niej obserwacji i twierdzeń służąca zarazem sprawdzeniu historycznoliterackiej i językowej lub teatrologicznej wiedzy olimpijczyka.

  

Ad. 1. Jury Komitetu Okręgowego czyta wszystkie nadesłane prace i kwalifikuje autorów najlepszych z nich do zawodów II stopnia, z uwzględnieniem liczby uzyskanych punktów. Podstawowe kryteria oceny: samodzielność i oryginalność opracowania, wyraziste zasady budowy wywodu (kompozycja), językowy poziom wypowiedzi (poprawność i bogactwo języka, spójność wywodu, odpowiedni dobór środków stylistycznych). Każdą pracę czyta i recenzuje juror o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym. Jeśli praca zostaje przez niego odrzucona (co wymaga szczegółowego uzasadnienia), musi ją przeczytać, na nowo zrecenzować i ocenić także drugi juror. W przypadku rozbieżności ich ocen, decyzję podejmuje Przewodniczący. Rozprawka oceniana jest w skali od 0 do 60 punktów; do zawodów okręgowych kwalifikowani są autorzy prac, które zostały ocenione na co najmniej 45 punktów. Decyzja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu jest potwierdzona protokołem, zawierającym także oceny punktowe. Wszystkie prace uczniów powinny być opatrzone recenzją/ami i liczbą punktów przyznanych przez jurorów sprawdzających pracę, adnotacja „dopuszczony/a do dalszego etapu” jest niewystarczająca.

Wyniki tej części zawodów ogłaszane są na stronie internetowej na 30 dni przed terminem pisemnej części zawodów okręgowych. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu zawiera także szczegółowe wyniki punktowe. Jeśli uczeń pozytywnie zakończył II etap, prace i pełna dokumentacja związana z jego udziałem w Olimpiadzie przesyłane są do KG.

Ad. 2. Zawody pisemne składają się z dwóch części. Najpierw uczestnicy piszą pracę o charakterze interpretacyjnym lub rozprawkę, ocenianą w ska1i od 0 do 60 punktów, oraz rozwiązują test z nauki o języku, oceniany w granicach od 0 do 30 punktów. (Uczestnicy specjalizacji teatrologicznej piszą pracę na temat z zakresu wiedzy o teatrze i dramacie). Tematy części pisemnej i test z nauki o języku przygotowuje Komitet Główny. Przed pisemną częścią eliminacji II stopnia materiały do jej przeprowadzenia (tematy rozprawek i teksty do interpretacji oraz test językowy wraz z kluczem) są tajne i nie mogą być rozpieczętowane przed rozpoczęciem odpowiedniej części zawodów

Do części ustnej zawodów II stopnia dopuszcza się uczestników, którzy uzyskali z testu co najmniej 20 punktów, a z pracy pisemnej – co najmniej 40 punktów. W wyjątkowych wypadkach można dopuścić ucznia, który otrzymał z testu nie mniej niż 16 punktów, jeśli za pracę pisemną otrzymał co najmniej 48 punktów. Z tej części zawodów sporządza się protokół.

Prace pisemne opatrzone są jedynie numerem, swoje dane osobowe uczestnik wpisuje na osobnej kartce i wkłada do koperty w chwili rozpoczęcia części pisemnej. Jeśli uczeń cierpi na określoną dysfunkcję, wkłada do koperty ze swoimi danymi podczas pisemnej części zawodów okręgowych aktualną opinię z poradni itp., (por. rozdz. II, § 6 „Uczestnicy”).

Każda praca pisemna jest oceniana i recenzowana przez dwóch członków jury. Ostateczną ocenę sprawdzający powinni uzgodnić między sobą, w przypadku niewielkiej różnicy ocen wyciąga się średnią arytmetyczną, w przypadku różnicy powyżej 5 punktów – o ocenie decyduje Przewodniczący. Prace tych uczestników, którzy wybrali specjalizację teatrologiczną, sprawdza komisja składająca się z teatrologa i historyka literatury.

Wyniki tej części zawodów wraz z punktacją Komitet Okręgowy ogłasza na stronie internetowej w terminie 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia zawodów.

Komitet Okręgowy jest zobowiązany – na życzenie zainteresowanych (ucznia, jego rodziców i nauczyciela) - do udostępnienia prac pisemnych. Są one udostępniane  w terminie i miejscu ustalonym przez KO wraz z poprawkami jurorów i recenzjami
w ciągu 14 dni od zakończenia tej części zawodów. Zalecane jest wyznaczenie jednego terminu udostępnienia prac. Nie można kopiować prac ani recenzji.

Ad. 3. W części ustnej członkowie jury przeprowadzają z uczestnikiem rozmowę, która jest rodzajem obrony pracy z etapu szkolnego. Uczestnicy odpowiadają
na stawiane przez członków komisji pytania związane z tematem i zawartością pracy, jej kontekstem oraz z historycznoliterackimi i językowymi zagadnieniami pozwalającymi sprawdzić wiedzę ucznia w tych zakresach. Co najmniej jeden z członków komisji, z którą spotyka się uczeń, powinien znać dokładnie pracę odpowiadającego. Rozmowa ma dotyczyć kilku kręgów zagadnień, by komisja, przyjąwszy za punkt wyjścia pracę olimpijczyka, sprawdziła jego:

 1. samodzielny wkład w napisanie pracy i przygotowanie tematu oraz znajomość opracowań, na które powołuje się autor (ocena od 0 do 20 punktów);
 2. rozeznanie zarówno w ogólnej wiedzy językowej, jak i w problemach bardziej szczegółowych związanych z danym tematem, wątkiem, gatunkiem, zagadnieniem stylistycznym lub językoznawczym etc., który pojawił się w pracy. Pytania stawiane przez komisję powinny dotyczyć takich problemów, jak: cechy charakterystyczne języka utworów omawianych w pracy (np. język epoki, dialektyzmy, regionalizmy, słownik języka danego pisarza), środki stylistyczne wykorzystane w tych utworach (metaforyka, inne sposoby kształtowania stylu wypowiedzi), problemy poprawności językowej (dotyczące utworów, ale także te, które dotyczą bezpośrednio języka pracy ucznia), elementarna wiedza o leksykografii polskiej (słowniki poprawnościowe, współczesne słowniki ogólne, słowniki dawnej polszczyzny - w przypadku pojawienia się utworów z minionych stuleci) – por. informacje zawarte w przedmowie do części językoznawczej w tematach na zawody III stopnia (ocena od 0 do 15 punktów);

 

[uwaga: jeśli temat pracy przygotowawczej dotyczy zagadnień językowych, problemy z tego zakresu znajdą się już w odpowiedzi na pytania zawarte w punkcie 1, wówczas odpowiedź
na pytanie w punkcie 2 powinna dotyczyć zagadnień literaturoznawczych, takich jak: wiedza o przywołanych utworach literackich omawianej epoki, pisarzach i ich twórczości, nurtach, prądach i zjawiskach literackich, do których odwoływał się uczeń, poszukując materiału
do swej pracy z zakresu wiedzy o języku;] 

3. wiedzę o epokach literackich związanych z tematyką pracy oraz o innych, równolegle rozwijających się zjawiskach literackich (pisarze, problemy literatury i języka tego czasu, wątki i tematy, najważniejsze dzieła literackie), orientację w nawiązaniach w późniejszych etapach rozwoju literatury: do dzieł, stylów i norm języka literackiego omawianych w pracy lub obecnych w jej historycznoliterackim kontekście; do tematów omówionych w tej pracy itp. (ocena od 0 do 15 punktów);

Z tej części zawodów również sporządza się protokół. Trzy podstawowe pytania członków jury, (po jednym pytaniu w działach 1, 2, 3,) zostają zapisane w protokole i podpisane przez uczestnika; wokół nich powinna koncentrować się rozmowa, odpowiedzi ucznia. Nie wyklucza to prowadzenia swobodnego dialogu i postawienia w jego trakcie kolejnych, dodatkowych pytań szczegółowych, precyzujących zakres odpowiedzi. Ta część sprawdzianu powinna mieć charakter dialogowy, a w protokole mają znaleźć się pytania wyjściowe.

Bez względu na wybór tematu sprawdzenie wiadomości ucznia powinno obejmować zarówno wiedzę historycznoliteracką (lub wiedzę o teatrze i dramacie), jak i językoznawczą. Całość rozmowy powinna jednak koncentrować się wokół napisanej przez ucznia rozprawy. W ten sposób rozmowa o pracy szkolnej staje się zarazem sprawdzianem wiedzy i umiejętności polonistycznych wymaganych od absolwenta szkoły średniej.

Z tej części zawodów sporządza się protokół wyników całości zawodów II stopnia, zawierający: 1) ocenę interpretacyjnej pracy pisemnej lub rozprawki; 2) ocenę testu językowego; 3) trzy cząstkowe oceny odpowiedzi ustnej (w działach 1, 2, 3): w dziale 1 od 0 do 20 punktów, w działach 2 i 3 w granicach od 0 do 15 punktów; 4) łączną liczbę punktów z części ustnej; 5) łączną liczbę punktów z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych (pozycje 1, 2 i 4), czyli łączną liczbę punktów zdobytych na zawodach okręgowych oraz 5) pytania postawione uczestnikowi ustnej części zawodów (jako załącznik podpisany przez ucznia i członków jury).

 

Komitet Okręgowy OLiJP proponuje do zawodów III stopnia tych uczestników, którzy:

 • spełnili warunki zakwalifikowania do zawodów okręgowych;
 • spełnili warunki zakwalifikowania do ustnej części zawodów;
 • w części ustnej zawodów uzyskali co najmniej 30 punktów, przy czym żadna z ocen cząstkowych odpowiedzi ustnych nie może wynosić zero.
 • uzyskali łącznie z wszystkich części zawodów okręgowych (pozycje 2, 3 i 4)
  co najmniej 90 punktów,

 

Na zakończenie etapu okręgowego Komisja sumuje liczbę punktów uzyskanych we wszystkich częściach drugiego etapu (część pisemna: rozprawka / interpretacja; test językowy; część ustna). Maksymalna liczba punktów, jaką może zdobyć olimpijczyk, to 140 p. Punkty nie mogą być przeliczane na oceny opisowe.

Po zakończeniu części ustnej zawodów okręgowych KO sporządza i przesyła do Komitetu Głównego listę uczniów rekomendowanych do zawodów ogólnopolskich. Lista ta jest dokumentem wewnętrznym i nie jest podawana do wiadomości publicznej. Na podstawie  wyników z poszczególnych okręgów Komitet Główny OLiJP tworzy jedną, ogólnopolską listę rankingową i kwalifikuje uczniów do III etapu. Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia ogłaszana jest  wyłącznie przez Komitet Główny.   

Kwalifikacja do zawodów III stopnia odbywa się wedle następujących zasad:

 

 1. Na podstawie wyników z poszczególnych okręgów Komitet Główny OLiJP tworzy jedną, ogólnopolską listę rankingową i kwalifikuje uczniów do III etapu.
 2. Jeśli łączna liczba uczniów, którzy zostali skierowani do zawodów III stopnia, nie przekracza 180 osób, do zawodów kwalifikowane są wszystkie osoby, które uzyskały co najmniej 90 punktów. Jeśli liczba ta jest większa niż 180, Prezydium Komitetu Głównego podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia pierwszych 180 osób z listy rankingowej. Prezydium Komitetu Głównego może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę zakwalifikowanych przez przyjęcie  lub odrzucenie tych, którzy otrzymają w końcowej części listy rankingowej tę samą liczbę punktów.
 3. Oprócz wskazanych 180 osób wyłonionych w rankingu ogólnopolskim, KG może zakwalifikować do zawodów III stopnia dodatkowo do trzech uczestników, którzy
  w danym okręgu uzyskali najwyższe wyniki punktowe, o ile uzyskali oni co najmniej 90 punktów i spełnili pozostałe warunki regulaminowe, a z danego okręgu na liście rankingowej znalazło się mniej niż trzech uczestników.
 4. W szczególnych przypadkach, jeśli doszło do nieprawidłowości w kwalifikowaniu uczestników, KG może przeprowadzić weryfikację prac pisemnych. Weryfikacji podlegają prace powstające podczas pisemnej części zawodów okręgowych i skierowane do zawodów centralnych. Każdą pracę sprawdza dwóch jurorów Komitetu Głównego. Stosują oni tę samą punktację, co w zawodach II stopnia, a następnie sumują liczbę punktów za odpowiedzi ustne i ocenę prac pisemnych po weryfikacji. W takiej sytuacji ogólnopolską listę rankingową sporządza się dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji w danym okręgu.
 5. Praca pisemna przygotowana na etapie szkolnym, wraz z recenzjami nauczycieli
  i opinią jury zawodów okręgowych, towarzyszy uczestnikom zakwalifikowanym
  do zawodów ogólnopolskich (jest przesyłana do Komitetu Głównego razem z pełną dokumentacją kandydata).
 6. Dopiero po zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia uczestnicy z Polski wypełniają ankietę kandydata do zawodów III stopnia dla uczniów z Polski dostępną na stronie internetowej www.olijp.pl i przesyłają ją do KG w wersji elektronicznej.
 7. Wydrukowaną i podpisaną przez siebie ankietę uczestnicy przekazują Sekretarzowi właściwego KO OLiJP.
 8. 13.Uczniowie, którzy na jakimkolwiek etapie zawodów nie zostali zakwalifikowani
  do następnego etapu (lub jego części), albo też nie wzięli w nim udziału, a chcieliby ponownie uczestniczyć w Olimpiadzie, muszą rozpoczynać zawody od początku (od etapu szkolnego).

  § 10

Zawody III stopnia

           Na szczeblu ogólnopolskim zawody przebiegają dwuetapowo.

 1. Pierwszy – odbywający się w miejscu wskazanym przez KG – etap obejmuje napisanie rozprawki na jeden z tematów przedstawionych do wyboru, dotyczących historii literatury lub wiedzy o teatrze, albo też dokonanie interpretacji porównawczej dwóch utworów poetyckich i/lub krótkich utworów prozą, wskazanych przez KG. Praca pisemna jest oceniana w skali 0-30 punktów przez dwóch jurorów, którzy swoje oceny uzasadniają w recenzjach dołączonych do pracy (motywacja szczegółowa jest konieczna w przypadku różnicy punktacji), mogą również postawić wspólną, uzgodnioną ocenę. Ci uczestnicy zawodów III stopnia, którzy z pracy pisemnej uzyskają co najmniej 10 punktów, otrzymują tytuł finalisty. Punktacja ta nie dotyczy uczestników spoza kraju, którzy tytuł finalisty uzyskują na innych warunkach (por. § 15 ust. 8).
 2. Do części ustnej zawodów III stopnia zakwalifikowani są uczniowie, których praca pisemna została oceniona na co najmniej 20 punktów (do oceny pracy stosowane są tylko oceny w pełnych punktach). Jeżeli oceny jurorów sprawdzających pracę pisemną nie są uzgodnione i różnią się niewielką liczbą punktów (najwyżej 5 punków), wyciąga się średnią jako ostateczną ocenę i zaokrągla wzwyż do pełnych punktów. Jeżeli różnica w ocenie jest większa niż 5 punktów, pracę czyta i ocenia Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego i szczegółowo motywuje w recenzji własną ocenę. Ocena ta jest obowiązująca i ostateczna. Wyniki tej części zawodów ogłaszane są ustnie pod koniec następnego dnia
  po przeprowadzeniu pisemnej części zawodów.
 3. Wszyscy uczestnicy zawodów III stopnia powinni przygotować do samodzielnego omówienia jeden spośród tematów z zakresu wiedzy o języku. Obowiązuje ich także przygotowanie jednego z kilkudziesięciu tematów historyczno-
  i teoretycznoliterackich lub kilkunastu związanych z wiedzą o teatrze (zob. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach). Wśród dwóch tematów wybranych przez ucznia mogą się znaleźć aktualne lub dawne tematy konkursowe (odpowiednio: językowy i/lub historycznoliteracki). Tematy konkursowe z lat poprzednich zostały zamieszczone na końcu listy tematów z poszczególnych epok historycznoliterackich - z odpowiednią adnotacją. Mają one taki sam status jak inne tematy zawarte w Przewodniku. Jedynie tematy wskazane przez KG OLiJP w bieżącej edycji zawodów (jeden językowy i/lub jeden historycznoliteracki) funkcjonują na prawach aktualnego tematu konkursowego.
 4. Odpowiedzi ustne w rozmowie o wybranych przez ucznia tematach oceniane
  są w skali 0-30 punktów za każdy temat. Odpowiedzi na tematy konkursowe punktowane są w ten sam sposób. Uczeń, który wybrał temat konkursowy i uzyskał tytuł laureata, otrzymuje dodatkową nagrodę.
 5. Pytania stawiane przez komisję przeprowadzającą ustną część zawodów III stopnia mieszczą się w dyspozycjach zamieszczonych przy wybranych przez ucznia tematach w Przewodniku po tematach. Mogą także odnosić się do zagadnień zawartych w literaturze wskazanej w bibliografii do danego tematu.
 6. Liczba punktów zdobytych za pracę pisemną oraz punkty uzyskane za obie odpowiedzi ustne sumują się i decydują o miejscu uczestnika na liście laureatów Olimpiady. Liczbę punktów kwalifikujących do uzyskania tytułu laureata oraz listę laureatów ustala jury Komitetu Głównego każdorazowo po ukończeniu zawodów III stopnia, dokonawszy analizy poziomu i osiągnięć uczestników.
 7. Decyzja Komitetu Głównego w sprawie ustalenia listy laureatów jest ostateczna
  i zostaje ogłoszona w dniu przeprowadzenia ustnej części zawodów:
  po zakończeniu prac jury Bezpośrednio potem, w tym samym dniu, zostaje zamieszczona na stronie internetowej
  .

  

Rozdział IV

 

§ 11

Odwołania

 

 1. Odwołania od decyzji jury uczniowie mogą składać po ogłoszeniu wyników zawodów okręgowych: nie później niż w terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu wyników pisemnej części zawodów i nie później niż w terminie 3 dni roboczych po ogłoszeniu przez Komitet Główny listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia. Mogą one dotyczyć wyłącznie naruszenia formalnej zgodności przebiegu Olimpiady z zasadami Regulaminu.
 2. Odwołania powinny zostać złożone najpierw do przewodniczącego właściwego Komitetu Okręgowego. Przewodniczący Komitetu Okręgowego odpowiada w terminie 5 dni od otrzymania odwołania.
 3. Od decyzji Przewodniczącego KO przysługuje odwołanie w terminie 5 dni do Przewodniczącego KG, który podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie nie później niż w terminie 14 dni.
 4.  W przypadku skierowania odwołania do Komitetu Głównego Przewodniczący KO przekazuje prace ucznia i całą dokumentację sprawy przewodniczącemu KG.
 5. W trakcie zawodów III stopnia odwołania składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w dniu ogłoszenia wyników pisemnej części lub rano następnego dnia
  do godziny 11.00. Mogą one dotyczyć wyłącznie naruszenia formalnej zgodności przebiegu zawodów z zasadami Regulaminu.
 6. Wszystkie odwołania składa się na piśmie. Przesyła się je listem poleconym odpowiednio na adres Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego. Podczas zawodów III stopnia – bezpośrednio na ręce przewodniczącego, sekretarza KG
  lub kierownika organizacyjnego.
 7. Przewodniczący Komitetu Okręgowego lub Głównego może oddalić odwołanie
  lub przyjąć je i dokonać stosownej rewizji decyzji podjętej wcześniej.

 

 

§ 12

Uprawnienia Finalistów i Laureatów OLiJP

 1. Uprawnienia olimpijczyków określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Na mocy tego Rozporządzenia laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu maturalnego
  z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny najwyższej (§ 60, ust. 1 i 5), a ponadto otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną (§ 20, ust. 7).
 2. Uczniowie gimnazjów, którzy uzyskali tytuł finalisty lub laureata zostają ponadto zwolnieni ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (§ 39, ust. 1-2).
 3. O dodatkowych uprawnieniach związanych z przyjęciem na studia decydują senaty poszczególnych uczelni wyższych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

  

§ 13

Zaświadczenia

 

1. Uczestnicy pisemnej i ustnej części zawodów okręgowych otrzymują dwa odpowiednie zaświadczenia (po każdej części). Nie zapewniają one żadnych przywilejów.

2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu finalisty i laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

2. Zaświadczenia zwalniające z egzaminu maturalnego z języka polskiego
i nadające tytuł finalisty lub tytuł laureata są przesyłane pocztą na adresy domowe uczestników bezpośrednio po zakończeniu zawodów III stopnia. Pozostałe informacje są przesyłane do szkoły.

 

§ 14

Nagrody

 1. Laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego mogą otrzymywać nagrody książkowe, rzeczowe lub inne.
 2. Komitet Główny może przyznawać nagrody specjalne: 
  1. Nagrodę językoznawczą za najlepsze prace i wypowiedzi z zakresu nauki o języku;
  2. Nagrodę im. prof. dr hab. Aliny Brodzkiej-Wald – za najlepszą rozprawkę napisaną na III etapie OLiJP;
  3. Nagrodę za wybór tematu konkursowego w danym roku;
  4. Nagrody mogą przyznawać także inne instytucje wedle osobnych kryteriów uzgodnionych z Komitetem Głównym OLiJP (np. nagrody za wybór określonych tematów w zawodach III stopnia, nagrody dla uczniów spoza kraju itp.). 
 1. Tryb przyznawania nagród specjalnych:

 

Ad. 1. Nagroda językoznawcza:

 1. Po weryfikacji protokołów z II i III etapu KG OLiJP sumuje liczbę punktów uzyskanych odpowiednio z: testu językowego i odpowiedzi ustnej z zakresu językoznawstwa na II etapie oraz odpowiedzi z zakresu wiedzy o języku na III etapie OLiJP;
 2. Dodatkowym kryterium jest wybór tematu językowego na I szkolnym etapie OLiJP. Punktów za pracę szkolną z zakresu wiedzy o języku nie dodaje się do sumy punktów wyliczonej na podstawie protokołów. Praca zostaje ponownie przeczytana przez specjalistę z dziedziny językoznawstwa; 
 3. Na podstawie liczby punktów oraz oceny pracy pisemnej KG podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody. Jury może przyznać nagrodę ex aequo oraz wyróżnienia.

 

Ad. 2 Nagroda im. prof. dr hab. Aliny Brodzkiej-Wald:

 1. Na podstawie liczby punktów za rozprawkę napisaną podczas zawodów III stopnia do nagrody wytypowani zostają uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów; 
 2. Każdą z wytypowanych prac czytają Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący OLiJP, którzy po naradzie wybierają najlepszą z nich do nagrody; 
 3. Jury może przyznać nagrodę ex aequo oraz wyróżnienia.

 

ROZDZIAŁ IV

§ 15

Warunki uczestnictwa w OLiJP uczniów spoza kraju

 

1. W OLiJP mogą brać udział uczniowie zamieszkujący poza granicami RP, spełniający warunki stawiane w § 3 Regulaminu.

2. Liczba uczniów spoza Polski nie może przekraczać 20% ogólnej liczby uczestników zawodów III stopnia w danym roku.

3. Ze względu na uprawnienia finalistów i laureatów uczestnicy spoza kraju powinni spełniać również warunki przewidziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
dla stypendystów Rządu RP spoza Polski.

4. Olimpiada poza Polską powinna być organizowana w porozumieniu z władzami oświatowymi danego kraju i Komitetem Głównym OLiJP. Organizatorami olimpiady poza Polską mogą być: polskie instytucje oświatowe powołane do współpracy
z Polakami mieszkającymi poza krajem, związki i stowarzyszenia polonijne lub polskie placówki dyplomatyczne, które podejmą takie działania w porozumieniu z Komitetem Głównym OLiJP – z zachowaniem podstawowych zasad Regulaminu OLiJP w Polsce oraz Zarządzenia nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 r.

5. W związku z zróżnicowaną sytuacją polskiego szkolnictwa poza granicami RP Olimpiada w poszczególnych krajach może być dostosowana do lokalnych warunków, choć należy dążyć do ujednolicenia wymagań stawianych uczestnikom niezależnie od miejsca organizacji Olimpiady, przy uwzględnieniu lokalnej tradycji i sytuacji kulturowej.

6. Przedstawiciele Komitetu Głównego OLiJP biorą udział w zawodach ogólnokrajowych w poszczególnych państwach. Mogą to być członkowie Komitetu Głównego lub osoby powołane spoza tego grona przez Przewodniczącego OLiJP.

7. Uczestnicy spoza Polski, zakwalifikowani do zawodów ogólnopolskich, wypełniają ankietę kandydata do zawodów III stopnia dla uczniów spoza Polski i przesyłają do KG w wersji elektronicznej. Następnie drukują ankietę, podpisują i przywożą ze sobą na zawody ogólnopolskie.

8. Uczestnicy spoza Polski, zakwalifikowani do zawodów ogólnopolskich, uzyskują tytuł finalisty, jeśli w ustnej części zawodów III stopnia uzyskają co najmniej 20 punktów łącznie.

9. Sposób przeprowadzenia Olimpiady w poszczególnych krajach określa załącznik nr 2.

 

 Załącznik nr 2

do Regulaminu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Zawody poza Polską

§ 1

Zawody OLiJP poza Polską przeprowadzane są według zasad obowiązujących
w danym kraju.

§ 2

Zawody w Republice Litewskiej (Litwa)

Opiekę merytoryczną nad zawodami zapewniają jurorzy z Uniwersytetu Wileńskiego
i Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Zawody Olimpiady, wpisanej
do państwowego systemu olimpiad przedmiotowych na Litwie, organizuje Lietuvos Mokinių Informavimo ir Techninės Kūrybos Centras. Uczestnicy z Litwy biorą udział
w zawodach niższych stopni według programu i regulaminu obowiązującego w szkołach na Litwie, najlepsi z nich (ok. 6-10 osób rocznie) biorą udział w zawodach III stopnia (ogólnopolskich). W zawodach krajowych na Litwie biorą udział przedstawiciele KG OLiJP.

§ 3

Zawody na Białorusi, Łotwie, Ukrainie, w Rumunii, ew. w innych krajach –
po porozumieniu z Komitetem Głównym OLiJP
 1. Zawody w tych krajach mają charakter trójstopniowy:
 2. I stopień – etap szkolny
 3. II stopień – etap rejonowy
 4. III stopień – etap ogólnokrajowy

 

§ 4

Przebieg zawodów

Ad. 1 – etap szkolny (nieobowiązkowy)

W miarę możliwości zaleca się przeprowadzenie eliminacji szkolnych, podczas których uczniowie realizują następujące zadania:

Uczestnicy etapu szkolnego przygotowują dwie prace pisemne:

1.  opowiadanie z elementami dialogu na temat: „Jeden dzień z życia młodego człowieka”;

2.  streszczenie (ok. 200 słów) wybranego przez siebie utworu dramatycznego (z literatury polskiej, literatury kraju, w którym odbywają się zawody, lub z literatury światowej);

Ad. 2 – etap rejonowy

 1. Do zawodów przystępują zarówno ci uczniowie, którzy brali udział w etapie szkolnym, jak i ci, którzy takiej możliwości nie mieli.
 2. Uczeń przed rozpoczęciem egzaminu dostarcza listę wybranych przez siebie lektur.
 3. Lista lektur dostępna jest na stronie www.olijp.pl
 4. Z listy uczestnik wybiera 3 pozycje z różnych epok, w tym obowiązkowo
  co najmniej jeden dłuższy utwór prozatorski i co najmniej jeden wybór spośród propozycji poetyckich. Obowiązująca jest jedna pozycja z XX wieku. W ramach minimum obowiązkowego może zaproponować jedną samodzielnie wybraną – spoza listy – pozycję (tzn. utwór prozatorski, wybór wierszy lub dramat – z dowolnej epoki).

Część pisemna:

Podczas zawodów drugiego stopnia uczestnicy piszą:

 1. test kompetencji językowej – oceniany od 0 do 30 pkt, potwierdzający średni poziom znajomości języka polskiego jako obcego,
 2. rozprawkę – ocenianą od 0 do 30 pkt, na temat, którego realizacja nie będzie wymagała odwoływania się do tekstów literackich z ustalonej wcześniej listy
 3. Pozytywny wynik (50% sumy uzyskanych punktów) z części pisemnej kwalifikuje do udziału w części ustnej, która obejmuje rozmowę na temat wybranych przez ucznia lektur (jednej lub dwóch) oraz wskazanego przez niego pozaliterackiego obszaru kultury polskiej (teatr, film, plastyka, architektura, obyczaje).
  1. Wiedza uczestnika i jego umiejętności interpretacyjno-analityczne są sprawdzane podczas egzaminu ustnego, który ma charakter rozmowy na temat utworów wybranych przez uczestnika oraz ich kontekstu historycznoliterackiego. Uczestnikowi muszą być zadane co najmniej trzy pytania, dotyczące jednej lub dwóch wybranych przez niego lektur, w tym przynajmniej jedno pytanie o zagadnienie teoretycznoliterackie lub o język utworu. Każde z pytań oceniane jest w granicach od 0 do 20 punktów.
 4. 2. Pytania mogą być różnorodne, ważne jest, by uczestnik Olimpiady odpowiadając na nie wykazał się nie tyle mechaniczną umiejętnością streszczania i odtwarzania informacji o utworze, ile dociekliwością, wnikliwością badawczą, samodzielnością sformułowania logicznie uargumentowanych sądów oraz czytelniczą wrażliwością.
  3. Zadaniem etapu ustnego jest badanie następujących kompetencji uczestników:
  1. kompetencje historycznoliterackie:

Część ustna:

 • ogólna orientacja w chronologii literatury polskiej;
 • podstawowe cechy konwencji literackich poszczególnych epok – np. prądy literackie, idee filozoficzne, cechy językowe;
 • umiejscowienie wybranych przez ucznia przykładów literackich w kontekście epoki;

b)  kompetencje z zakresu lektury dzieła:

 • podstawowe wiadomości z zakresu genologii: rodzaje i gatunki literackie. (Uwaga: uczeń powinien dokładnie określić cechy rodzajowe i gatunkowe wybranych przez siebie utworów);
 • najważniejsze kategorie teoretyczno-literackie – np. narrator, podmiot mówiący, świat przedstawiony, kompozycja, środki artystyczne (podstawowa wiedza).
  4. Propozycja dodatkowa: wydaje się właściwe sprawdzanie na tym etapie
  także podstawowej wiedzy uczestników na temat literatury i życia kulturalnego krajów, z których pochodzą.

5. Za rozmowę uczestnik może otrzymać do 60 pkt.
6. Łączne wyniki eliminacji drugiego etapu łączne decydują o dopuszczeniu uczestników do eliminacji ogólnokrajowych. Do etapu ogólnokrajowego powinni zostać dopuszczeni ci uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 50% łącznej sumy punktów z części pisemnej i ustnej.

 

Ad. 3 – etap ogólnokrajowy (w danym kraju)

Zawody na tym etapie składają się z dwóch części:

 1. Część pisemna obejmująca test językowy i rozprawkę na wybrany przez uczestnika temat.
 2. Część ustna.

 

Część pisemna

Obejmuje ona:

 1. Test językowy na poziomie średnio-zaawansowanym, oceniany w granicach od 0 do 30 punktów.
 2. Rozprawka na tematy literackie lub analiza i interpretacja utworu literackiego, oceniane w granicach od 0 do 30 punktów.
 3. Do części ustnej dopuszczeni zostają wszyscy uczestnicy części pisemnej.

 

Elementy z poziomu zaawansowanego w sprawdzianie znajomości języka polskiego jako obcego to:

 • w zakresie słownictwa – umiejętność posługiwania się różnymi odmianami funkcjonalnymi języka polskiego,           
 • w zakresie gramatyki – znajomość różnic aspektowych między czasownikami (głównie dla uczestników, których rodzimym językiem jest język niesłowiański)
  i składni zdań złożonych.
 • Tematy i test językowy na zawody ogólnokrajowe i rejonowe przygotowuje KG OLiJP i z zachowaniem tajności przesyła organizatorom.
Część ustna
 1. Część ustna etapu ogólnokrajowego obejmuje analizę językowych środków stylistycznych w utworze wybranym przez uczestnika z listy i rozmowę na temat (również wskazanej przez ucznia) epoki w rozwoju literatury i kultury polskiej i kraju zamieszkania (wedle takich samych zasad, jakie obowiązują na etapie drugim).
 2. Rozmowa – pytania o wybrane lektury, literaturę obcą, współczesne życie literackie.        
  3. Zwycięzcami OLiJP zostają uczestnicy, którzy uzyskali najlepsze łączne wyniki z obu części trzeciego etapu eliminacji w swoim kraju.
  4. Osoby te są zgłaszane przez organizatorów do zawodów trzeciego stopnia OLiJP w Polsce.
  5. W zawodach ogólnokrajowych uczestniczy przedstawiciel KG OLiJP.

 

§ 5

Uczestnicy ze Słowacji

Uczestnicy ze Słowacji biorą udział w zawodach niższych stopni (I i II)
w porozumieniu z Komitetem Okręgowym w Krakowie, według zasad obowiązujących uczniów z Polski. Komitet Okręgowy w ocenie ich prac może wziąć pod uwagę fakt, że praca powstawała w innych warunkach dostępu do bibliotek i w innej sytuacji edukacyjnej.

 

§ 6

Uczniowie z krajów niewymienionych powyżej biorą udział w zawodach III stopnia OLiJP jako laureaci konkursu polonistycznego organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, który określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu. Jury konkursu,
w którym zasiadają także przedstawiciele Komitetu Głównego OLiJP, kwalifikuje jego laureatów do zawodów III stopnia w porozumieniu z KG OLiJP.