Podstawy prawne

Sprawy związane z MEN regulują konkretne rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. 13/2002 r. Nr 13, poz. 125)

Sprawę zwolnienia z egzaminu dojrzałości z języka polskiego reguluje inne rozporządzenie:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Wszystkie akty prawne dotyczące tych spraw można znaleźć w pełnym brzmieniu na stronie http://www.men.gov.pl

Na ich podstawie przygotowywany jest regulamin zawodów.