Tematy II i III etapu XLV OLiJP (2014/15)

XLV OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

 ZAWODY OKRĘGOWE (II STOPNIA), 14 LUTEGO 2015 ROKU

 

TEMATY

 

ROZPRAWKI:

1. „Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest…” (Jan Kochanowski, Tren X). Motywy eschatologiczne w polskiej literaturze dawnej (do końca XVIII wieku).

 

2. Dwie wizje życia w literaturze polskiej: człowiek w świecie przyrody i człowiek w świecie cywilizacji.

 

Obraz kobiet w twórczości Cypriana Norwida

Uwaga:  zaproponowany temat wymaga decyzji co do obszaru wybranego przez siebie zagadnienia (bloku zagadnień) i być może dodatkowej, samodzielnej problematyzacji. Uczestnik Olimpiady może skupić się na jednym, większym utworze; listy i pisma o charakterze publicystycznym będą wówczas stanowiły niezbędne tło do głębszego zrozumienia myśli Norwida.   

Przestrzenie dialogu

I. Problemy do przemyślenia:

- Formy komunikacji  językowej: dialog – monolog – polilog. Na czym polega językowa odrębność dialogu? Formy hybrydyczne: monolog zbliżony do dialogu i dialog zbliżony do monologu. Soliloquium.

- Rozmowa potoczna jako podstawowa forma komunikacji językowej.

- Przytaczanie i referowanie wypowiedzi. Mowa niezależna (oratio recta), mowa zależna (oratio obliqua), mowa pozornie zależna i mowa pozornie niezależna.

Teatr publiczny w Polsce – historia i współczesność

Temat dotyczy koncepcji tego typu teatru dawniej i dziś. Współcześnie teatr publiczny to głównie pojedyncze przedstawienia Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, próbą stworzenia takiego teatru był także koncept Macieja Nowaka STM (Szybki Teatr Miejski), realizowany w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Grzegorza Jarzyny program TR Warszawa; realizowane ich w ramach spektakle miały charakter interwencyjny. Od autora pracy zależy przyjęcie węższej lub szerszej perspektywy badawczej. Omówienie tematu wiązałoby się zatem z następującymi zagadnieniami:

 

Aktor: biografia – legenda

Proponowane zagadnienia:

− metody pisania biografii: m.in. rola dokumentu, prawda korespondencji

− wspomnienia, czyli autobiografia

− wywiad-rzeka jako sposób przekazu biograficznego, zarazem – metoda kształtowania wizerunku artysty

− kalendarium komponowane – biografia z ukrytą narracją jej autora (teoretycznie „fakty mówią”)

− biografia jako skrzynka z narzędziami” dla kreacji aktorskich

− zmyślenie jako element autokreacji

− powieść biograficzna (na przykładzie Heleny Modrzejewskiej czy Jerzego Grotowskiego)

Pociąg jako symbol (w literaturze polskiej XIX i XX w.)

Od początku  XIX w.  w kulturze europejskiej tempo zmian dyktowała technologia i przemysł. Rozwijający się dynamicznie transport kolejowy wymusił standaryzację czasu (wprowadzenie czasu umownego) i standaryzację przestrzeni. Pociąg i transport kolejowy stały się wkrótce metaforą nowoczesnego społeczeństwa:  skomplikowanego układu, w którym poszczególne części funkcjonują w precyzyjnych powiązaniach. Połowa XIX w. to w Europie okres optymizmu. Kolej jest postrzegana jako gigantyczne spoiwo, które pozwoli uformować jedno doskonałe społeczeństwo.

Plebejusz − jako obcy polskiej kultury (na podstawie tekstów dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych)

Omów temat na podstawie wybranych [!] utworów literackich i literatury przedmiotu. Wykorzystaj następujące dyspozycje i pytania, dokonując uprzednio wyboru perspektywy, której podporządkowana będzie praca (perspektywa językowa, socjologiczna, stricte literaturoznawcza, itd.) :

 

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej