Temat szkolny XLV OLiJP - Poeta odchodzi

Śmierć wielkich pisarzy jest wydarzeniem, czasami wstrząsem, często okazją do gwałtownych sporów i polemik lub wstępem do „drugiego życia”. Poznaj okoliczności śmierci i rytuały pogrzebowe jednego z wielkich (np. Mickiewicza, Słowackiego, Kraszewskiego, Żeromskiego, Dąbrowskiej, Miłosza, Szymborskiej, Różewicza lub artysty spoza tej listy). W przypadku twórców niedawno zmarłych dokonaj tych ustaleń np. na podstawie kwerendy prasowej.

Temat szkolny XLV OLiJP - Poezja jest sztuką poprzez język

„Poezja jest sztuką poprzez język” (Wilhelm Humboldt)

Wykorzystanie środków językowych w tekście poetyckim

jako sposób kształtowania stylu autora, grupy artystycznej lub epoki literackiej

 

I. Zakres wiedzy potrzebny do opracowania tematu

- koncepcje języka poetyckiego;

- poetycka funkcja języka;

- stylistyka utworów artystycznych;

- sposoby użycia środków językowych w utworach realizujących założenia różnych poetyk;

- składowe systemu językowego:

Temat szkolny XLV OLiJP - List jako forma wypowiedzi artystycznej

List jako forma wypowiedzi artystycznej

 

Zadaniem olimpijczyka jest zapoznanie się z wybraną literaturą przedmiotu dotyczącą listu jako gatunku wypowiedzi i jego odmian, a następnie poddanie analizie dwu wybranych przykładów zastosowania formy listu w utworach literackich z różnych epok.

Zwróć uwagę na podstawowe problemy poetyki listu:

1. Cechy listu jako gatunku: typ relacji komunikacyjnych charakterystycznych dla tej formy wypowiedzi. Jak można scharakteryzować głównych uczestników komunikacji listowej? jakie typy nadawców i adresatów można wyróżnić?

Temat szkolny XLV OLiJP - Dialogi dzieł poprzez wieki

Dialogi dzieł poprzez wieki.

Typy i funkcje nawiązań intertekstualnych w literaturze różnych epok.

Zadaniem osób podejmujących ten temat jest zapoznanie się z podstawowymi opracowaniami dotyczącymi zjawiska intertekstualności, a następnie samodzielną analizą kilku (3-4) utworów z różnych epok z punktu widzenia zachodzących w nich nawiązań intertekstualnych. Praca powinna ukazywać w konkretnych realizacjach literackich następujące zjawiska i problemy – wybrane w związku z właściwościami omawianych utworów:

Temat konkursowy XLIV OLiJP

LITERATURA POLSKIEGO ROMANTYZMU WOBEC INNYCH SZTUK

Temat konkursowy XLIV OLiJP

 

UWAGA:

Uczniowie zainteresowani tym tematem zobowiązani są do opracowania dwóch pierwszych problemów badawczych, następnie zaś wybierają wersję A (związki literatury romantycznej
z muzyką) lub wersję B (związki literatury romantycznej ze sztukami plastycznymi). 

 

Tematy szkolne XLIII OLiJP (2012/13)

Tematy na zawody szkolne XLIII OLiJP

LISTY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO NA TLE WIELKIEJ EPISTOLOGRAFII JEGO EPOKI

Uwaga:

Zarysowana w punktach problematyka nie stanowi gotowego konspektu rozprawy; jest sugestią różnych kierunków myślenia i pracy historycznoliterackiej, które dookreślić powinien Uczestnik olimpiady (wybór problemu, kompozycja rozprawki…).

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej