Test - XLIII OLiJP (2012/2013)

XLIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

TEST JĘZYKOWY

 

GRUPA A

 

  1. Oceń poprawność poniższych zdań. Każdemu z nich przyporządkuj właściwe oznaczenie literowe (A – F) odsyłające do jednego z opisów poprawności podanych pod tabelą.

Uwaga: jeśli w zdaniu występują nazwy własne w przypadku zależnym, w nawiasach kwadratowych podano ich formę podstawową.

 

Konkursy tematyczne

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego co kilka lat organizuje i współorganizuje konkursy tematyczne dla uczniów szkół średnich, związane z przypadającymi w danym roku obchodami ważnych rocznic i jubileuszy twórców literatury polskiej, a także dotyczące zapoznanych a wartych przypomnienia zjawisk literackich. Pierwszym konkursem tematycznym był konkurs Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety, zorganizowany w 1998 roku, drugim - konkurs Bolesław Prus - w setną rocznicę śmierci pisarza z 2012 roku.

Studia Olimpijczyka

Laureaci OLiJP przyjmowani są na humanistyczne kierunki  polskich uniwersytetów. Szczegółowe informacje oraz dodatkowe przywileje dotyczące lauretów olimpiad przedmiotowych znajdą Państwo na stronach rekrutacyjnych Uczelni.

Kto może uczestniczyć w Olimpiadzie

SZKOŁY

Zawody przeznaczone są dla uczniów szkół średnich dla młodzieży. Za zgodą Przewodniczącego Komitetu Okręgowego OLiJP mogą w nich także wziąć udział uczniowie ostatniej klasy gimnazjum rekomendowani przez szkołę.

KLASY

Do Olimpiady najczęściej przystępują uczniowie dwóch ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, jednak uczestniczą w niej również uczniowie klas niższych.

Nagroda językoznawcza

Nagroda językoznawcza odzwierciedla wysoką rangę, jaką nauka o języku zajmuje w programie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i jaką zajmować powinna w kształceniu polonistycznym. Nagroda ta stanowi wyróżnienie dla uczniów wykazujących głębsze zainteresowanie problematyką językową i mających w tym zakresie duże osiągnięcia we wszystkich sprawdzianach w toku Olimpiady.

Fundatorzy nagród

NAGRODY KSIĄŻKOWE DLA LAUREATÓW OLIJP FUNDUJĄ:

  • Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - książki dla wszystkich i dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe: za uzyskanie pierwszej lokaty na liście laureatów, za wybór tematu konkursowego, za najlepsze odpowiedzi z nauki o języku - i oczywiście premie dla nauczycieli; 
  • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - dla laureatów z I lokatą;

Podstawy prawne

Sprawy związane z MEN regulują konkretne rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. 13/2002 r. Nr 13, poz. 125)

Sprawę zwolnienia z egzaminu dojrzałości z języka polskiego reguluje inne rozporządzenie:

Organizatorzy

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Organizatorem Olimpiady jest Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Za opracowanie programu, pytań, testów, wszelkiego typu sprawdzianów oraz regulaminu, a także za przeprowadzenie zawodów, odpowiedzialny jest Komitet Główny OLiJP. Więcej o Instytucie Badań Literackich PAN zobacz na stronie

Tematy na zawody szkolne XXXIII OLiJP (2002/2003)

Sen i cień w poezji staropolskiej

 

•          Poezja i sen. Jakie mogą zachodzić między nimi relacje?

•          Topos "życie snem" - jego tradycje w literaturze europejskiej i realizacje na gruncie polskim w różnych epokach.

•          Sposoby posługiwania się motywem snu w poezji renesansu i baroku: podobieństwa, różnice, motywacje, funkcje.

•          "Sen" i "cień" a styl wypowiedzi poetyckiej (słownictwo, metaforyka, obrazowanie, "barwa" wiersza).

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej