Organizatorzy

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Organizatorem Olimpiady jest Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie. Za opracowanie programu, pytań, testów, wszelkiego typu sprawdzianów oraz regulaminu, a także za przeprowadzenie zawodów, odpowiedzialny jest Komitet Główny OLiJP. Więcej o Instytucie Badań Literackich PAN zobacz na stronie

Tematy na zawody szkolne XXXIII OLiJP (2002/2003)

Sen i cień w poezji staropolskiej

 

•          Poezja i sen. Jakie mogą zachodzić między nimi relacje?

•          Topos "życie snem" - jego tradycje w literaturze europejskiej i realizacje na gruncie polskim w różnych epokach.

•          Sposoby posługiwania się motywem snu w poezji renesansu i baroku: podobieństwa, różnice, motywacje, funkcje.

•          "Sen" i "cień" a styl wypowiedzi poetyckiej (słownictwo, metaforyka, obrazowanie, "barwa" wiersza).

Tematy na zawody szkolne XXXV OLiJP (2004/2005)

Komizm i żart w literaturze dawnej (do końca XVIII wieku)

 

 

 

Na podstawie literatury przedmiotu przedstaw różne definicje komizmu, uzasadnij wybór jednej z nich dla własnych analiz w tej pracy; rozważ relacje komizmu i żartu, a swoje spostrzeżenia wykorzystaj w dalszych rozważaniach;

 

 

 

Z literatury średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia wybierz po jednym utworze (lub zespole utworów), w których dostrzegasz zjawisko komizmu;

 

 

 

Tematy na zawody szkolne XXXIX OLiJP (2008/2009)

RETORYCZNOŚĆ W PIŚMIENNICTWIE EPOK DAWNYCH

 

Zadaniem uczestnika Olimpiady podejmującego ten temat jest:

zapoznanie się z podstawowymi kompendiami dotyczącymi retoryki i opanowanie najważniejszych elementów wiedzy z tej dziedziny.

wybór trzech utworów z różnych epok literackich (renesans, barok, oświecenie) i ich analiza z punktu widzenia zastosowanych w nich zabiegów i środków retorycznych.

Przedmiotem obserwacji i analizy mogą być w szczególności:

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej