Konkurs Polonistyczny Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Od XLI edycji Olimpiady na III (ogólnopolski) etap zawodów zapraszani są najlepsi uczestnicy niższych etapów Konkursu Polonistycznego - młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju (nieuczestniczący w zawodach na Litwie, Białorusi, Łotwie, Ukrainie). W ostatnich latach wśród Laureatów Olimpiady znaleźli się finaliści Konkursu Polonistycznego z Francji (Lidia Vallet, XLV edycja), Szwajcarii (Kacper Rybiński, XLVII edycja)) i Niemiec (Michał Nieściór, XLVII edycja)

Olimpiada w Rumunii

Od 2014 w Rumunii odbywa się Olimpiada z Języka Polskiego, która od 2016 ma charakter dwustopniowej Olimpiady Krajowej. Organizatorem Olimpiady Krajowej jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie Kuratorium Szkolne w Suczawie przy udziale Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Warszawie oraz Związku Polaków w Rumunii. Zawody wojewódzkie odbywają się tradycyjnie w gościnnych progach Colegiul im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului, zawody krajowe - w Suczawie.

Olimpiada na Litwie

Zawody polonistyczne na Litwie zostały przeprowadzone po raz pierwszy w roku szkolnym 1989/1990 i są prowadzone aż do dzisiaj. Uczestniczą w nich uczniowie klas z polskim językiem nauczania oraz szkół polskich położonych na Wileńszczyźnie. Opiekę merytoryczną nad zawodami zapewniają jurorzy z Uniwersytetu Wileńskiego i Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest wpisana do państwowego systemu olimpiad przedmiotowych na Litwie.

Olimpiada poza Polską

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego poza Polską przeprowadzana jest od roku szkolnego 1989/1990. Kilkakrotnie zmieniała swój program i zasięg. Sposób przeprowadzania poszczególnych etapów zawodów może być różny w zależności od kraju i sytuacji, z reguły jednak w danym państwie przeprowadzane są dwa lub trzy etapy, a na ostatnią część uczestnicy przyjeżdżają do Warszawy, gdzie spotykają się ze swoimi rówieśnikami z całej Polski oraz z innych państw.

Specjalizacja teatrologiczna

Od I etapu włącznie prowadzona jest specjalizacja teatrologiczna. Uczestnicy, którzy ją wybiorą, w pierwszym etapie piszą pracę przygotowawczą na temat z zakresu wiedzy o teatrze, a w ramach II i III etapu zamiast rozprawek piszą wypracowania na specjalne tematy poświęcone historii dramatu i teatru, w części ustnej III etapu wybierają do opracowania tematy poświęcone dramatowi i teatrowi (zamiast tematu z historii literatury).

Strony

Subskrybuj Kanał strony głównej