Drogi i bezdroża romantycznej poezji; improwizacje Mickiewicza (wybrane zagadnienia)

Dyspozycje: 

Spośród poniższych dyspozycji Olimpijczyk powinien wybrać co najmniej dwa bloki oraz zapoznać się w całości z bibliografią podstawową.

W przypadku wyboru problematyki, do której wprowadza temat, dobrze byłoby (istnieje taka możliwość) dookreślić, sprofilować propozycję tematyczną jeszcze bardziej. Jak w przypadku każdej innej propozycji, i tu istnieje możliwość problemowego dokonkretyzowania zagadnienia.

Można również wspomóc się hasłem "Improwizacja" z "Encyklopedii Mickiewicza", przygotowanym przez Martę Zielińską ("Mickiewicz. Encyklopedia", Jarosław Marek Rymkiewicz, Siwicka Dorota, Witkowska Alina, Zielińska Marta, Warszawa 2001).

I. Tradycja improwizacji

 • Historia i teoria poetyckiej improwizacji
  • spontaniczność i myśl (tok myślowy) w procesie twórczym;
  • problem inspiracji: klasycystyczny rozmysł a „natchnienie”;
  • sytuacyjne bodźce ekspresji poetyckiej a jej artystyczny kształt i waga przesłania;
  • improwizacja jako kontakt ze słuchaczem i wyraz „tajemniczej” osobowości poety;
  • poetyka improwizacji wobec problemu twórczych i poznawczych poszukiwań romantyzmu.
 • Czy retoryczne poszukiwania w literaturze dawnej Polski można zobaczyć jako poprzedzenie improwizacji romantycznej?
 • Mickiewiczowska improwizacja wobec retorycznych praktyk w poezji (i retoryce) czasów staropolskich i wobec improwizacyjnych postaw swojego czasu.

II. Mickiewicz – improwizator

 • konteksty biograficzne improwizacji romantyka;
 • społeczne, kulturowe i osobowe uwarunkowania poezji Mickiewicza.

III. Improwizacje Mickiewicza jako dzieła sztuki?

 • Problemy improwizacji w Dziadach cz. III i innych utworach romantyka.
 • Wiersze Mickiewicza a zagadnienie improwizacji.
 • Poetyckie funkcje kwalifikacji genologicznych (dlaczego Wielka Improwizacja?); romantyczne rozumienie procesu twórczego.
 • Improwizacja w ówczesnym myśleniu o poezji i jej powstawaniu.
 • Improwizacje Mickiewicza a elementy klasycyzmu w jego twórczości.
 • Miejsce improwizacji w całokształcie utworu – np. Dziadów cz. III. Wątki tzw. mistyczne w poezji Mickiewicza a kwestia improwizacji.
 • O czym może świadczyć stopniowe gaśnięcie weny improwizacyjnej Mickiewicza?
 • Z jakimi problemami poezji nieimprowizowanej najbardziej „współpracują” wypowiedzi improwizacyjne, w jaki sposób tę twórczość dopełniają, na ile to dopowiedzenie jest artystycznie i poznawczo wiarygodne? Problem rzeczywistego zapisu improwizacji.

IV. Miejsce i rola improwizacji w twórczości poetyckiej Mickiewicza

 • Możliwości rozwiązania zarysowanych problemów a współczesna wiedza o poezji i rozumienie improwizacji.
 • Problem wartości „spontanicznych” mowy i pisma; np. szybkość, czas, praca w procesie tworzenia a wartość jego rezultatu.
 • Waga improwizacji Mickiewicza w rozumieniu całokształtu jego pisarstwa; jej wpływ na artyzm i przesłanie utworów.
 •  Miejsce improwizacji w twórczości Mickiewicza.

Bibliografia podstawowa:

I. Puchalska, Improwizacja poetycka w kulturze polskiej XIX wieku na tle europejskim, Kraków 2013 (stąd przede wszystkim rozdz. 1 część II: Wokół Mickiewicza, w książce znaleźć można również obszerną literaturę przedmiotu).

Z. Stefanowska, Wielka – tak, ale dlaczego improwizacja?, w: Próba zdrowego rozumu, Warszawa 1976 (również inne szkice z tego tomu).

Z. Stefanowska, Jak powstawała „Dziadów” cz. III, w: Rozmowy o „Dziadach”, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005.

S. Skwarczyńska, Istota improwizacji i jej stanowisko w literaturze, w: Szkice z zakresu teorii literatury, Lwów 1932.

M. Sokołowski, Mickiewicz wobec oralności i piśmienności, w: Tajemnice Mickiewicza, red. M. Zielińska, Warszawa 1998.

W. Stróżewski, O pojęciu inspiracji, w: Wokół piękna, Kraków 2001.

W. Weintraub, Poeta i prorok, Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1982.

Cz. Zgorzelski, wstęp w: Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, Wrocław 1986.

„Relacje o improwizacjach Mickiewicza”, w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, tom 1, cz. IV: Wiersze, uzupełnienia i materiały, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1987, od s. 81.

Bibliografia dalsza (wybór):

M. Brożek, Ambicje improwizatorskie poetów polsko-łacińskich XVI w., w: Łacińska poezja w dawnej Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1995.

K. Cysewski, „Wielka Improwizacja” – sposoby interpretacji, w: Mickiewiczologia – tradycje i potrzeby, red. Kazimierz Cysewski, Słupsk 1999.

Z. Gloger, O improwizowaniu Mickiewicza, w: Księga Pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, t. 1, Warszawa 1899.

E. Kiślak, Tajemnica Mickiewiczowskiej pychy, w: Tajemnice Mickiewicza, red. M. Zielińska, Warszawa 1998.

A. Opacka, Trwanie i zmienność. Romantyczne ślady oralności, Katowice 1998.

J.M. Rymkiewicz, Trzy drobiazgi Mickiewiczowskie, cz. 3: Mały przyczynek do dziejów improwizacji Mickiewicza, w: Romantyzm, Janion, fantazmaty. Prace ofiarowane Profesor Marii Janion na jej siedemdziesięciolecie, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, Warszawa 1996.

E. Szczeglacka, Czy Wielka Improwizacja może być manifestem towianistycznym? Uwagi Zygmunta Krasińskiego o Dziadów cz. III, w: Rozmowy o „Dziadach”, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, Warszawa 2005.

Tajemnice Mickiewicza, red. M. Zielińska, Warszawa 1998.

P. Urbański, Jerzy Warszawski o Sarbiewskim i Mickiewiczu, w: Kłamstwo w literaturze, red. Z. Wójcicka, P. Urbański, Kielce 1996.

S. Windakiewicz, Improwizacje Mickiewicza, „Przegląd Współczesny” (Kraków) 1932, t. 41.

Wybierających temat obowiązuje również podstawowa literatura przedmiotu dotycząca poezji Adama Mickiewicza w Przewodniku po tematach OLiJP.