Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz) - wybitny poeta krajowego romantyzmu

  • Pisarz zapomniany – omów miejsce Władysława Syrokomli w życiu literackim i publicznym XIX wieku;
  • Gawęda jako forma pamięci o życiu oraz tradycjach szlacheckich i ludowych – omów zagadnienie odwołując się do kontekstu literatury romantycznej;
  • Pojęcie poety litewskiego w polskim romantyzmie – porównaj Mickiewicza i Syrokomlę jako "poetów litewskich";
  • Urodzony Jan Dęboróg – jak Syrokomla opowiada o ludziach, zdarzeniach i miejscach tworzących tradycję wartości szlacheckich. Czy dostrzegasz związki pomiędzy jego otworami a Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza?
  • Urodzony Jan Dęboróg – dostrzegasz elementy realizmu czy idealizmu świata szlacheckiego?
  • Sytuacja romantyka krajowego w okresie międzypowstaniowym;
  • Syrokomla jako poeta tworzący w kresowym tyglu narodowościowym – czy i jak odbija się ta wielonarodowa rzeczywistość społeczna w jego twórczości;
  • Omów sposoby przedstawiania świata i bohaterów w gawędzie Syrokomli;
  • Świat przedstawiony przez Syrokomlę a świat współczesny – co pozostało z dawnych czasów?

 

Literatura podmiotowa:

W. Syrokomla, Gawędy i pisma ulotne, (Poczet 1), Warszawa 1853, (Poczet nowy [drugi] – szósty, Wilno 1854-1860;

W. Syrokomla, Kęs chleba. Gawęda z pól nadniemeńskich, Warszawa;

W. Syrokomla, Księgarz uliczny: gawęda, Toruń 1978;

W. Syrokomla Pisma epiczne i dramatyczne, t. 1-9, Poznań1868;

W. Syrokomla, Urodzony Jan Dęboróg, Kraków 1947;

W. Syrokomla, Wiersze i gawędy, wstęp J. W. Gomulicki, oprac. I. Korsak, Warszawa 1957;

Literatura przedmiotu:

K. Bartoszyński, Gawęda prozą, hasło w: Słownik literatury XIX w., red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991;

F. Fornalczyk, Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli, Poznań 1979;

J. Horain, Z życia poety. Wspomnienia o Władysławie Syrokomli, Lwów 1886;

W. Z. Kościałkowska, Władysław Syrokomla. Studyum literackie, Wilno 1881;

M. Maciejewski, Gawęda jako słowo przedstawione, w: tenże, Poetyka- gatunek- obraz, Wrocław 1977;

M. Romankówna, Władysław Syrokomla, Warszawa 1975;’

M. Stolzman, Teatralne wierszyki Władysława Syrokomli, Wrocław 1987;

Z. Szmydtowa, Poetyka gawędy, w: taż, Studia i portrety, Warszawa 1969;

St. Tomkiewicz, Przyczynek do biografii W. Syrokomli na podstawie autografów, w: „Tygodnik Ilustrowany” 1882, nr 315-318, 5 listów do R. Podbereskiego z lat 1847 – 1849, uwaga – „Tygodnik Ilustorwany”;

J. Trypućko, Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza): przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX, t. 1-2, Uppsala 1955-7;

M. Witkowski, Syrokomli wycieczka po swojszczyźnie, w: Literackie przystanki nad Wisłą, oprac. J. Cybertowicz, Z. Szweyjkowski, Poznań 1962;

Cz. Zgorzelski, Gawędziarz szlachecki i „lirnik wioskowy”, w: Zarys i szkice literackie, Warszawa1988;

Cz. Zgorzelski, Władysław Syrokomla, w: Obraz literatury Polskiej XIX i XX wieku, seria III, t.3, Warszawa 1992.