Temat szkolny XLV OLiJP - Wielka opowieść i romantyczne piękno

Temat na etap szkolny OLiJP 2014/2015:

Wielka opowieść i romantyczne piękno

W sto osiemdziesiątą rocznicę wydania „Pana Tadeusza”

 

Wybrana problematyka:

 • Czy Pan Tadeusz jest poematem romantycznym?
 • Pan Tadeusz  a idealne i realne piękno romantyczne (F. Schlegel, M. Mochnacki).
 • Epickość i liryczność  Pana Tadeusza.
 • Pan Tadeusz wobec inspiracji plastycznych, muzycznych, tanecznych, architektonicznych
 • Realizacja w poemacie idei romantycznej korespondencji (syntezy) sztuk.
 • Między wzniosłością a komizmem. Pan Tadeusz wobec tradycji epopei i poematu heroikomicznego.
 • Estetyka Pana Tadeusza w optyce Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida.
 • Romantyczne piękno w Królu-Duchu J. Słowackiego albo w Assuncie albo w Quidamie C. Norwida.
 • Estetyczna interpretacja porównawcza wybranych poematów (np.: Pan Tadeusz – Król-Duch; Król-Duch – Quidam; Assunta – Quidam).

 

Literatura podmiotowa:

 • A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (BN I 83 lub Wydanie Rocznicowe );
 • J. Słowacki, Król-Duch. Rapsod I (wybrane wydanie krytyczne);
 • C. Norwid, Assunta, Quidam (C. Norwid, Dzieła wszystkie, t. III, oprac. S. Sawicki,
  A. Cedro, Lublin 2011 lub: Pisma wybrane, t. II, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1983)

 

Literatura przedmiotu:

 • F. Claudon i in., Encyklopedia romantyzmu, przeł. H. Kęszycka, Warszawa 1992.
 • J. Starzyński, O romantycznej syntezie sztuk. Delacroix, Chopin, Baudelaire, Warszawa 1965.
 • W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976, rozdz. V, XI.
 •  Idee programowe romantyków polskich. Antologia, oprac. A. Kowalczykowa, BN I 261.
 • Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, oprac. T. Namowicz, BN II 246.
 •  „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Poemat, red. B. Dopart, F. Ziejka, Kraków 1999.
 • S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława, Warszawa 2001; Kraków 2002.
 • S. Skwarczyńska, Mickiewiczowskie „powinowactwa z wyboru”, Warszawa 1957, rozdz. 11.
 • K. Wyka, „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie, t. I, Warszawa 1963.
 • C. Zgorzelski, W strefie liryczności „Pana Tadeusza”, w: tegoż, Obserwacje, Warszawa 1993.
 • W. Juszczak, Lekcja pejzażu według „Króla-Ducha”, w: Ikonografia romantyczna, red. M. Poprzęcka, Warszawa 1977.
 • D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne, Lublin 1997.
 • „Quidam”. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011.
 • A. Melbechowska-Luty, Sztukmistrz. Twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.
 • K. Wyka. Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.