Temat szkolny XLV OLiJP - Tekst-obraz-dżwięk

Tekst – obraz – dźwięk. Wzajemne relacje we współczesnym teatrze.

 

Tekst – różne sposoby istnienia w przedstawieniu; znaczące: ślad tekstu, a także brak tekstu;

Obraz – odrzucenie weryzmu, obraz syntetyczny, rola detalu (pojedynczy rekwizyt), wyodrębnienie przestrzeni, wzajemne zależności (np. czy przestrzeń należy do aktora, czy aktor do przestrzeni);

Dźwięk – muzyka jako ilustracja, muzyka jako komentarz, muzyka jako kreator sytuacji, muzyka „przypisana” do aktora; muzyka przedmiotów (ulicy, domu, pokoju, etc., słowem: codzienności)

             – rola ciszy

             – rola rytmu (rytmizacja tekstu, rytmizacja obrazu)

Operowanie cytatami (w każdym z tych obszarów) – ich funkcja, w tym: cytat jako inspiracja; sposób istnienia cytatu w dziele teatralnym (m.in. wzajemne relacje cytatów).

Wybór spektakli w gestii autora rozprawki.

 

 

Bibliografia

 

R. Arnheim, Myślenie wzrokowe, tłum. M. Chojnacki, Gdańsk 2011.

Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012 (części IX – XIII).

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003 (część XV).

D. Arasse, Nie widać nic. Opowiadanie obrazów, tłum. A. Arno, Kraków 2012.

H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2012.

G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, tłum. Mai Kubiak Ho-Chi, Kraków 2008.

P. Dobrowolski, Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym, Poznań 2011.

Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, red. M. Bryś, A. R. Burzyńska, K. Fazan, Kraków 2014 (części: 2, 3, 5).

E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008 (rozdz. IV: Performatywne wytwarzanie materialności).

A. Krajewska, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań 2005.

H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004.

J. Luty, John Cage. Filozofia muzycznego przypadku, Wrocław 2011.

L. Marin, O przedstawieniu, wybór i oprac. D. Arasse, tłum. Paweł Pieniążek, Gdańsk 2011.

Między filmem a teatrem, red. S. Bobowski, M. Lesiak, M. Różewicz, Wrocław 2012.

Między filmem a teatrem II. O Inter- multi- i transkulturowości w sztukach widowiskowych, red. S. Bobowski, P. Rudzki, Wrocław 2014.

Musical. Poszerzanie pola gatunku, red. J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Koschany, Poznań 2013.

Muzyczność – wizualność – performatywność. Studia z pogranicza muzyki, filmu i teatru, red. R. Cieślak, Toruń 2013.

R. Nycz, Tekstowy świat, Warszawa 1993.

Obrazy w działaniu. Studia z socjologii i antropologii obrazu, red. K. Olechnicki, Toruń 2003.

Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, red. E. Bal, W. Świątkowska, Kraków 2013.

Semantyka milczenia, red. K. Handke, t. 1, Warszawa 1999.

Semantyka milczenia, red. K. Handke, t. 2, Warszawa 2002.

V. Stoichita, Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowoczesnej, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Gdańsk 2013.

T. Wiśniewski, Kształt literacki dramatu Samuela Becketta, Kraków 2006 (część III: W teatrze wyobraźni).

Wokół Ciszy. W stulecie urodzin Johna Cage’a, red. M. Grajter, Łódź 2013.

 

Spisy treści czasopism teatralnych od 2000 roku dostępne są na stronie internetowej http://katalog.czasopism.pl

Od nr. 1/2012 „Teatru” w Internecie dostępne są wybrane artykuły z bieżących numerów na stronie www.teatr-pismo.pl/

Wybrane artykuły z „Didaskaliów” dostępne są w Internecie na stronie www.didaskalia.pl

Wykazy premier znajdują się na wortalu Instytutu Teatralnego w Warszawie: www.e-teatr.pl; 

przy każdej premierze (po 2003 roku) znajduje się obszerny wybór recenzji prasowych, można też zamówić kwerendę materiałów dla premier sprzed 2003 roku.