Obraz kobiet w twórczości Cypriana Norwida

Uwaga:  zaproponowany temat wymaga decyzji co do obszaru wybranego przez siebie zagadnienia (bloku zagadnień) i być może dodatkowej, samodzielnej problematyzacji. Uczestnik Olimpiady może skupić się na jednym, większym utworze; listy i pisma o charakterze publicystycznym będą wówczas stanowiły niezbędne tło do głębszego zrozumienia myśli Norwida.   

   Można również potraktować temat bardziej przekrojowo i zinterpretować na przykład (pod określonym kątem) większą grupę utworów poety. W każdym przypadku niezbędne jest całościowe zrozumienie „kwestii kobiecej” autora „Pierścienia wielkiej damy”.

 

Problematyka

·    Obraz bohaterek kobiecych w romantyzmie polskim (np. Maria Antoniego Malczewskiego, Grażyna Adama Mickiewicza, Aldona z Konrada Wallenroda Mickiewicza oraz postacie kobiet w Panu Tadeuszu) a refleksja Norwida na temat braku w literaturze polskiej „kobiet istotnych i całych”.

o Jak można odczytywać sądy Norwida na temat bohaterek kobiecych Malczewskiego i Mickiewicza na tle obiegowej interpretacji tych utworów?

o W jaki sposób z biegiem czasu ewoluują sądy Norwida na temat bohaterek Malczewskiego i Mickiewicza?

·    Próba analizy postaci kobiecych z wybranych utworów Cypriana Norwida. Na przykład: Maria Harrys i Magdalena Tomir z dramatu Pierścień Wielkiej Damy, Eliza i Hrabina z dramatu Akor, Assunta, Szczesna,  Eulalia z noweli Bransoletka, bezimienna Irlandka z Czarnych kwiatów.

o Jakie cechy bohaterek Norwida wysuwają się na plan pierwszy?

o W jaki sposób – przy pomocy jakich środków artystycznych – ukazuje je autor?

o Czy i w jaki sposób różnią się te bohaterki od wcześniejszych romantycznych kreacji kobiet?

·    Norwida refleksja nad miejscem kobiety w kulturze i cywilizacji XIX wieku na podstawie twórczości eseistycznej Norwida oraz wybranych listów.

o Jak diagnozuje Norwid sytuację kobiet w wieku XIX?

o Co sądzi Norwid na temat zwyczajowych sposobów zawierania małżeństw w XIX wieku?

o Na czym, zdaniem Norwida, ma polegać emancypacja kobiet?

 

Teksty źródłowe:

·    Wybrane wiersze Norwida (np. Jak…, Czemu…, Trzy strofki…, Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy…, [Pierwszy list, co mię doszedł z Europy…],

·    Dramaty

o Pierścień Wielkiej Damy;

o Miłość-czysta u kąpieli morskich

o Wanda

·    Proza artystyczna

o Bransoletka

o Stygmat

o Czarne kwiaty

o Białe kwiaty

o Klary Nagnioszewskiej samobójstwo

·    Poematy

o Assunta

o Szczesna

o Quidam

·    Eseje

o Archeologia I [Tekst dla Konstancji Górskiej]

o Archeologia II [Tekst dla Joanny Kuczyńskiej]

o O miłości ksiąg dwie

o Emancypacja kobiet

o [Wstęp] do Pierścienia Wielkiej Damy

o [Objaśnienia] do Psalmów-psalmu

·    Listy:

o Do Marii Trębickiej, nr 15

o Do Marii Trębickiej, nr 16

o Do Marii Trębickiej, nr 17

o Do Marii Trębickiej, nr 33

o Do Marii Trębickiej, nr 34

o Do Marii Trębickiej, nr 46

o Do Marii Trębickiej, nr 47

o Do Konstancji Górskiej, nr 137

o Do Konstancji Górskiej, nr 138

o Do Konstancji Górskiej, nr 139

o Do Michaliny Dziekońskiej, nr 155

o Do Konstancji Górskiej, nr 158

o Do Michaliny Dziekońskiej, nr 161

o Do Marii Trębickiej, nr 162

o Do Marii Trębickiej, nr 167

o Do Marii Trębickiej, nr 168

o Do Marii Trębickiej, nr 170

o Do Marii Trębickiej, nr 220

o Do Marii Trębickiej, nr 221

o Do Marii Trębickiej, nr 224

o Do Marii Trębickiej, nr 229

o Do Marii Trębickiej, nr 242

o Do Marii Trębickiej, nr 248

o Do Michaliny Dziekońskiej, nr 281

o Do Michaliny Dziekońskiej, nr 282

o Do Konstancji Górskiej, nr 293

o Do Konstancji Górskiej, nr 294

o Do Konstancji Górskiej, nr 336

o Do Konstancji Górskiej, nr 361

o Do Konstancji Górskiej, nr 362

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 371

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 372

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 373

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 374

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 375

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 407

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 408

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 507

o Do Konstancji Górskiej, nr 508

o Do Joanny Kuczyńskiej, nr 544

 

 

Literatura przedmiotu:

S. Świonek, Norwidowski teatr świata, Łódź 1983.

I. Sławińska, O komediach Norwida, Lublin 1953.

S. Rzepczyński, Wokół nowel „włoskich” Norwida. Z zagadnień komunikacji literackiej, Słupsk 1996.

Z Łapiński, Norwid, Kraków 1984.

M. Inglot, Kreacja postaci kobiecych w twórczości poetyckiej Norwida, w: tenże, Wyobraźnia poetycka Norwida, Warszawa 1988.

A. Roter-Bourkane, „Sit tibi crinolina levis”. Mody i niewygody, czyli zagadnienie stroju kobiecego w twórczości Cypriana Norwida, w: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, red. E. Nowicka, Z. Przychodniak, Poznań 2008.

J. Zieliński, Norwid inicjatorem wystawy o roli kobiet w historii Polski?, w: Norwid. Z warsztatów norwidologów bielańskich, red. B. Kuczera-Chachulska, T. Korpysz, Warszawa 2011.

J. W. Gomulicki, Rzeczywistość i marzenie. (Glosy do dwóch poematów Norwida), w: C. Norwid, Dwa poematy miłosne, opracował i wstępem opatrzył J. W. Gomulicki, Warszawa 1966.

D. Seweryn, „Śpiąc z Epopeją”. O możliwości badania wyobraźni erotycznej Norwida, w: Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje, red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka, Warszawa 2008.

G. Halkiewicz-Sojak, Norwidowski Anty-„Don Juan”?, w; taż, Byron w twórczości Norwida, Toruń 1994.

B. Kuczera-Chachulska, Wokół wiersza „Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy” Cypriana Norwida, w: taż, Norwida „przypowieść o pięknem” i inne szkice z pogranicza genologii i estetyki, Warszawa 2008.

B. Stelmaszczyk, Autoportret z kobietą w tle. O liryce Norwida, w: Rozjaśnianie ciemności. Studia i szkice o Norwidzie, red. J. Brzozowski, B. Stelmaszczyk, Kraków 2002.

M. Buczkówna, Jak…, w: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, red. S. Makowski, Warszawa 1986.

D. Zamącińska, Poznawanie poezji Norwida, w: taż, Słynne – nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985.

E. Dąbrowicz, Osoba druga – i trzecia, w: taż, Cyprian Norwid. Osoby i listy, Lublin 1997.

S. Rzepczyński, Za co Norwid cenił „Marię”?, w: Antoniemu Malczewskiemu w 170. rocznicę pierwszej edycji „Marii”. Materiały z sesji naukowej Białystok 5-7 V 1995, red. H. Krukowska, Białystok 1997.