Etap szkolny - dyspozycje dotyczące pracy pisemnej

1) Strona tytułowa pracy powinna zawierać:

a) w lewym górnym rogu imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły oraz miasto;

b) na środku strony temat pracy;

c) a także w widocznym miejscu imię i nazwisko nauczyciela.

2) Objętość pracy pisemnej powinna „wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 14, pojedyncza interlinia – nie więcej niż 15 stron). Pracę można złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości. Prace na etapie szkolnym powinny mieć formę rozprawki” (Regulamin OLiJP, § 8 pkt 1).

3) Przypisy umieszczamy przed kropką kończącą zdanie (chyba że kończy je skrót np. w. – wiek lub r. – rok) oraz przed przecinkiem i średnikiem w środku zdania. Należy konsekwentnie w całej pracy przyjąć jeden sposób zapisu, np.:

– w opisach odnoszących się do opracowań w przypadku pierwszego cytowania podajemy pełny opis bibliograficzny, przy każdym kolejnym natomiast skrócony:

                     M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 15.
                     M. Foucault, Porządek dyskursu, s. 20.
                     albo
                     M. Foucault, op. cit., s. 20.
                     albo
                     M. Foucault, dz. cyt., s. 20.

       Jeśli w kolejnym przypisie powołujemy tę samą pozycję stosujemy:

                     Tamże, s. 13.
                     albo
                     Ibidem, s. 13.
                     albo
                     Ibidem, s. 13.

– w przypadku cytowania tekstu dostępnego w internecie, stosujemy zapis zgodny z następującym przykładem:

            N. Taylor-Terlecka, Rozmowa w zaświatach, „Nowy Dziennik” z 24 lutego 2011. http://www.dziennik.com/przeglad-polski/artykul/rozmowa-w-zaswiatach (dostęp: 11.09.2020 r.).

4) Bibliografia. W pracy należy zamieścić literaturę przedmiotu, z której korzystał uczeń. Proponowany zapis:

Utwory:
I. Krasicki, Bajki, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1975, BN, s. I, nr 220.

W. Berent, Pustelnik, w: tenże, Opowieści biograficzne, oprac. W. Bolecki, Kraków 1991.

T. Różewicz, Utwory zebrane, Wrocław 2003−2006 (Proza, t. 1−3, Dramaty, t. 1−3, Poezja, t. 1−4).

Opracowania:
M. Foucault, Porządek dyskursu, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002.

Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, red. P. Marecki, M. Pisarski, Kraków 2011.

R. Zimand, Trzydzieści lat temu i później, w: tenże, Wojna i spokój. Szkice trzecie, Londyn 1984.

M. Pisarski, Hipertekst i hiperfikcja, w: Liternet.pl, red. P. Marecki, Kraków 2003.

E. Szczęsna, Wprowadzenie do poetyki tekstu sieciowego, w: Tekst (w) sieci, red. D. Ulicka, t. 1, Warszawa 2009.

J. Zieliński, Spowiedź syna królewskiego, „Twórczość” 1984, nr 3.