Podstawy prawne

Sprawy związane z MEN regulują konkretne rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz. U. 13/2002 r. Nr 13, poz. 125)

Sprawę zwolnienia z egzaminu dojrzałości z języka polskiego reguluje inne rozporządzenie:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Wszystkie akty prawne dotyczące tych spraw można znaleźć w pełnym brzmieniu na stronie http://www.men.gov.pl

Na ich podstawie przygotowywany jest regulamin zawodów.

Zgodnie z regulaminem serwis olijp.pl ma rangę normatywnego źródła informacji o przebiegu Olimpiady i warunkach uczestnictwa w niej. Status wiążący mają publikowane w nim:  - regulamin Olimpiady i inne dokumenty określające jej przebieg i  działanie;  - tematy obowiązujące podczas zawodów;  - wyniki Olimpiady na wszystkich etapach. 

Polityka prywatności serwisu olijp.pl