Uprawnienia i dokumenty uczestników Olimpiady

 • Uczestnicy pisemnej części zawodów okręgowych otrzymują odpowiednie zaświadczenie. Nie zapewnia ono żadnych przywilejów. Podobne zaświadczenie otrzymują uczestnicy ustnej części zawodów okręgowych.
 • Laureaci i finaliści OLiJP  są zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka polskiego.
 • O uprawnieniach laureatów i finalistów decydują senaty poszczególnych szkół wyższych. Tych informacji trzeba szukać na stronach internetowych uniwersytetów i innych szkół wyższych. Uprawnienia są znaczne - laureaci i finaliści po otrzymaniu świadectwa dojrzałości uzyskują prawo do przyjęcia na studia humanistyczne z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na ogół przyjmowani są bez egzaminu (w pierwszej kolejności) na kierunki humanistyczne. Najlepsi spośród laureatów przyjmowani są w takim trybie na studia międzywydziałowe.
 • Zaświadczenia zwalniające z egzaminu dojrzałości z języka polskiego i nadające tytuł finalisty oraz laureata wysyłamy pocztą na adres domowy. Pozostałe informacje przesyłamy do szkoły.
 • Zmiany w kształcie egzaminu dojrzałości mogą nieco zmienić sytuację laureatów i finalistów. Dlatego należy się zapoznać się z aktualnymi aktami prawnymi  regulującymi uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Sytuacji laureatów i finalistów dotyczą następujące zapisy:

§ 18

[...]

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 56

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1.
 2. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie wymienione w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, a zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się "zwolniony".
 4. Wykaz olimpiad przedmiotowych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 lata przed terminem każdej sesji egzaminu maturalnego.

§ 60

 1. Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.