XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Poloniści i Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XLVIII edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:

Zawody szkolne: do 11 grudnia 2017 r. - przekazanie prac i dokumentacji do Mazowieckiego Komitetu Okręgowego

Zawody okręgowe: część pisemna – 17 lutego 2018 r.

część ustna – 10 marca 2018 r.

Zawody finałowe: 11-14 kwietnia 2018 r.

 Każdy uczestnik Olimpiady zobowiązany jest do rejestracji w serwisie internetowym www.olijp.pl.

 

Prosimy o przesłanie do 11 grudnia 2017 r. prac uczniów i dokumentacji etapu szkolnego na adres:

Paulina Boguta

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Instytut Filologii Polskiej

ul Dewajtis 5

01-815 Warszawa

( KONIECZNIE z dopiskiem: „Olimpiada Literatury i Języka Polskiego”)

Dokumentacja powinna zawierać:

·         pracę ucznia – opatrzoną dwiema recenzjami dwóch nauczycieli (bez oceny, ale z pozytywną konkluzją),

·         sprawozdanie opisowe z przebiegu etapu szkolnego

·         protokół wyników zawodów szkolnych (wg obowiązującego wzoru – do pobrania na stronie Komitetu Głównego Olimpiady: www.olijp.pl.

Tematy mają charakter przekrojowy (problemowy), pozwalający sprawdzić zarówno wiedzę o literaturze, jak i o języku; każdy z nich opatrzony jest wskazówkami dotyczącymi zagadnień szczegółowych i wybraną bibliografią. Zamieszczone są na stronie głównej Olimpiady w zakładce: TEMATY.

Prace na etapie szkolnym powinny mieć formę rozprawki i spełniać następujące wymogi: praca musi być zgodna z wybranym tematem, wskazane jest rozwinięcie przedstawionych przez KG zagadnień, przeprowadzenie stosownych badań bądź analiz (zgodnie z dyspozycjami zawartymi w temacie), argumentacja powinna być przemyślana i umotywowana, należy − w miarę potrzeby − wykorzystać literaturę przedmiotu podaną w bibliografii do tematu; praca musi być spójna, logicznie skomponowana (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), napisana jasno i przejrzyście, opatrzona przypisami wskazującymi źródła cytatów bądź pochodzenie przytaczanych sądów lub informacji; muszą być zachowane reguły poprawności językowej (poprawność gramatyczna, stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna).

Objętość pracy winna wynosić od 10 do 15 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (sugerowane formatowanie tekstu: czcionka Times New Roman lub Arial, wielkość 14, pojedyncza interlinia – nie więcej niż 15 stron). Pracę można złożyć w formie wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego rękopisu analogicznej objętości.

Więcej informacji w Regulaminie na stronie OLiJP.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Beata Drabiszewska