Polityka prywatności

Polityka prywatności Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Olimpiady Literatury i Języka Polskiego ma charakter informacyjny.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu OLiJP jest Komitet Główny OLiJP działający przy Instytucie Badań Literackich PAN z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 135, tel.: 22 826 69 17, adres –email: olijp@ibl.waw.pl - zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Uczestnik, Serwis OLiJP, Serwis) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie OLiJP dostępnym na olijp.pl.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Uczestnika w Serwisie OLiJP. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do rejestracji w serwisie olijp.pl.

2.2. Podczas rejestracji konta w Serwisie OLiJP Uczestnik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zmienić, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w pkt 5.5.4.

2.3. W trakcie rejestracji Uczeń podaje następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. nazwę szkoły;
 4. adres szkoły;
 5. klasę;
 6. adres e-mail;
 7. dane adresowe:
  1. ulica wraz z numerem domu/mieszkania,
  2. kod pocztowy i miejscowość,
  3. kraj (państwo),
  4. numer telefonu,
 8. imię i nazwisko Nauczyciela/Opiekuna;
 9. tytuł pracy napisanej w I etapie OLiJP.

Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do rejestracji w Serwisie OLiJP.

2.4. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego Uczestnik podaje

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) numer telefonu.

2.5. Podczas korzystania z Serwisu OLiJP mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Uczestnika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

2.6. W przypadku dokonania rejestracji konta w Serwisie OLiJP dane Uczestników wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

2.7. Dane osobowe udostępniane są OLiJP i osbom uprawnionym: sekretarzom Komitetóów Okręgowych. Dane statystyczne OliJP przekazuje także do Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie umowy, którą każdorazowo OliJP zobowiązana jest zawrzeć z Ministerstwem.

2.8. Na podstawie danych osobowych gromazonych w serwisie OLiJP przekazuje uczelniom wyższym oraz instytucjom prowadzącym programy stypendialne dla olimpijczyków niepełne dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę szkoły. Żadne dane osobowe bezpośrednio gromadzone w serwisie OliJP nie są przekazywane na zewnątrz.

2.9. Zgodnie z RODO (art. 7 ust. 3, art.: 15–18, 20–21 RODO) Uczestnik ma prawo do: cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił serwisowi OliJP, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, uzysania dostępu do swoich danych osobowych, żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe – zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2.10. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do czasu jego rozpatrzenia, uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

2.11. Serwis OLiJP zobowiązuje się do przestrzegania postępowania i wszelkich ustaleń określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu OLiJP w następujących celach:

1) identyfikacji Uczniów jako zalogowanych w Serwisie OLiJP i pokazywania, że są zalogowani;

2) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, ankiet lub danych logowania do Serwisu OLiJP;

3) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu OLiJP.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu OLiJP (np. ….).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

·      w przeglądarce Chrome

·      w przeglądarce Firefox

·      w przeglądarce Internet Explorer

·      w przeglądarce Opera

·      w przeglądarce Safari

·      w przeglądarce Microsoft Edge

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Serwisu OLiJP oraz w Regulaminie OLiJP danych osobowych niezbędnych do założenia konta skutkuje brakiem możliwości rejestracji, która jest obligatoryjna dla każdego Ucznia.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność rejestracji w Serwisie OLiJP i utworzenie indywidualnego konta Uczestnika.

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.4. W przypadku, gdy Uczestnik posiadający konto w Serwisie OLiJP utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Serwis  umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Serwis nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

 

5.5. Serwis OLiJP nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Uczestnika.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

2) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

3) Certyfikat SSL.