Gustaw Herling-Grudziński

Dyspozycje: 

– Emigracja jako powołanie

– Obowiązki pisarza według Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

– „Jak opisać piekło zagłady?” (Inny Świat, eseistyka, Dziennik pisany nocą)

–„Mów całą prawdę, jacyśmy byli, mów, do czego nas doprowadzono” – Inny Świat jako świadectwo i jako dzieło literackie

– Opowiadania: wątki autobiograficzne, metafizyczne; człowiek wobec cierpienia i śmierci

Dziennik pisany nocą jako zwieńczenie poszukiwań pisarskich autora („na antypodach” Gombrowicza)

Dziennik pisany nocą: autentyzm i kreacja; autoportret autora; inne tematy i problemy

– „Dobre powieści piszą pisarze, którzy się nie boją” – rodowód pisarski Herlinga-Grudzińskiego (Conrad, Kafka, Orwell, Camus i in.)

– Pisarze rosyjscy w twórczości Herlinga-Grudzińskiego: Borys Pasternak, Aleksander Sołżenicyn, Warłam Szałamow i inni

– „Pisarz zakochany w sztuce” (eseje, Dziennik pisany nocą, wybrane opowiadania)

– Wątki religijne w twórczości Herlinga-Grudzińskiego

– Intelektualiści a totalitaryzm

– Rozważania o istocie Zła

Utwory:

G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, wydanie krytyczne pod red. W. Boleckiego, t. 1–3, 5–8, 10, Kraków 2009–2018.

G. Herling-Grudziński, Opowiadania zebrane, t. 1–2, zebrał i oprac. Z. Kudelski, ilustracje J. Lebenstein, Warszawa 1999.

G. Herling-Grudziński, Pisma zebrane, t. 1–12, pod red. Z. Kudelskiego, Warszawa 1994–2002.

G. Herling-Grudziński, Upiory rewolucji, zebrał i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1992; wyd. rozszerzone: Lublin 1999.

Wybrane opracowania i źródła pomocnicze:

K. Adamczyk, Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Kraków 1994.

J. Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2004.

E. Bieńkowska, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 2002.

W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2005.

W. Bolecki, Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Warszawa 1991.

W. Bolecki, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2007.

„Cienie wielkich artystów”. Gustaw Herling-Grudziński i dawne malarstwo europejskie, pod red. A. Stankowskiej, M. Śniedziewskiej i M. Telickiego, Poznań 2013.

Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, pod red. S. Wysłouch i R.K. Przybylskiego, Poznań 1991.

J. Hajduk, W rejony mroku, Wojnowice 2017 [O „Dzienniku pisanym nocą”].

Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, zebrał i oprac. Z. Kudelski, Lublin 1997.

G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, Warszawa 1997.

G. Herling-Grudziński, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, Warszawa 2000.

W. Karpiński, Książki zbójeckie, Londyn 1988 [i wyd. następne]; tu artykuły: Proza Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz Lustro „Innego świata”].

Z. Kudelski, Gustaw Herling-Grudziński i „Kultura” paryska (19471996). Fakty – historia – świadectwa, Lublin 2013.

Z. Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość – recepcja – biografia, Lublin 1998.

K. Malinowska, Topika religijna w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2006.

A. Morawiec, Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm – dyskursywność – paraboliczność, Kraków 2000.

O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Materiały z sesji, pod red. I. Furnal i J. Pacławskiego, Kielce 1992.

P. Panas, Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Lublin 2012.

R. K. Przybylski, Być i pisać. O prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Poznań 1991.

T. Sucharski, Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego, Lublin 2002.

T. Sucharski, „Nie ma szczęścia, jeśli nie ma wolności, a wolność to odwaga”. Mężna Rosja Herlinga-Grudzińskiego [w:] tenże, Polskie poszukiwania „innej” Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji, Gdańsk 2008.

F. Tomaszewski, Drogi i „stacje wygnania”. Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Gdańsk 2006.