Regulamin OLiJP w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Komitetu Głównego OLiJP z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

w roku szkolnym 2019/2020.

 

L Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U. z 25 marca 2020 r., poz. 530), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, § 11e. 1-4, Komitet Główny OLiJP dokonuje następujących zmian w Regulaminie OLiJP obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020. 

 

§ 12 Regulaminu OLiJP otrzymuje brzmienie:

1. W roku szkolnym 2019/2020 Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest organizowana jako dwustopniowe zawody wiedzy obejmujące etap szkolny (I stopnia) i okręgowy (II stopnia). Zawody III stopnia nie są organizowane.  

2. Uczestnicy zakwalifikowani przez Komitet Główny OLiJP po zawodach okręgowych do zawodów III stopnia uzyskują tytuł finalisty.

3. Uczestnicy spoza Polski, zakwalifikowani przez Komitet Główny OLiJP do zawodów III stopnia na podstawie rekomendacji komisji przeprowadzających zawody na Białorusi, Litwie, Łotwie, w Rumunii, na Ukrainie oraz w konkursie prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG), uzyskują tytuł finalisty.

4. W L Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 nie przyznaje się tytułu laureata.

 

§ 15 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

Zaświadczenia nadające tytuł finalisty (zwalniające z egzaminu maturalnego z języka polskiego) są przesyłane pocztą na adresy domowe uczestników oraz pocztą elektroniczną w postaci skanów w pierwszej dekadzie kwietnia 2020 roku. Pozostałe informacje są przesyłane do szkoły po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2019/2020 nie obowiązują zapisy:

§ 13 p. 2 w części dotyczącej zawodów III stopnia oraz p. 8 i 9.

§ 15 p. 2 i 3 w części odnoszącej się do zaświadczeń laureata

§ 16 w całości

 

Ponadto § 17 p. 7  Regulaminu OLiJP otrzymuje brzmienie:

a) Uczestnicy spoza Polski, zakwalifikowani przez Komitet Główny OLiJP w roku szkolnym 2019/2020 do zawodów III stopnia na podstawie rekomendacji komisji, przeprowadzających zawody na Białorusi, Litwie, Łotwie, w Rumunii, na Ukrainie oraz w konkursie prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (ORPEG), uzyskują tytuł finalisty.

b) W Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 nie przyznaje się tytułu laureata.

c) Zaświadczenia nadające tytuł finalisty są przesyłane pocztą na adresy domowe uczestników oraz pocztą elektroniczną w postaci skanów w pierwszej dekadzie kwietnia 2020 roku.