Test - XLIII OLiJP (2012/2013)

XLIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

TEST JĘZYKOWY

 

GRUPA A

 

  1. Oceń poprawność poniższych zdań. Każdemu z nich przyporządkuj właściwe oznaczenie literowe (A – F) odsyłające do jednego z opisów poprawności podanych pod tabelą.

Uwaga: jeśli w zdaniu występują nazwy własne w przypadku zależnym, w nawiasach kwadratowych podano ich formę podstawową.

 

Według Krystiana Benoit, dziennikarza „Słowa Wielkopolski”, przestępcę złapano na gorącym uczynku fałszowania dokumentów dopiero po dziesięciu latach,                   odkąd zaczął uprawiać ten proceder. [Krystian Benoit – wym. benła]

 

Brat Tadeusz był stawiany przez tynieckich zakonników za wzór i przykład godny naśladowania. [Tyniec]

 

20 stycznia w Galerii Porczyńskich przy placu Bankowym w Warszawie odbędzie się spotkanie prezydenta z młodymi radomszczanami pracującymi bądź uczącymi się w stolicy. [Radom]

 

Skonsternowani mężczyźni przyznali, że ich samochodem nie da się przejechać nawet dziesięciu kilometrów.

 

Zdaniem profesora Sinki w XII wieku na tych terenach mieszkało około dwieście tysięcy muzułmanów. [Sinko]

 

Mam już dość tych dwóch kolegów z pracy, którzy udają miłosiernych samarytanów,          a tak naprawdę patrzą, jak wbić ci nóż w plecy.

 

 

OPISY:

A) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd składniowy  polegający na naruszeniu związku rządu;

B) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd fleksyjny w odmianie rzeczownika;

C) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd słowotwórczy polegający na niewłaściwym  utworzeniu wyrazu od nazwy geograficznej;

D) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd frazeologiczny polegający na utworzeniu zbędnej innowacji rozwijającej utrwalony skład stałego związku frazeologicznego;

E) zdanie niepoprawne, występuje w nim konstrukcja redundantna, czyli powtórzono w nim bez uzasadnienia tę samą treść (tzw. masło maślane);

F) zdanie poprawne.

 

2. Słowo gazowy można interpretować dwojako. Od jakich dwóch podstaw słowotwórczych utworzymy przymiotnik o tej postaci? Jaka cząstka pełni funkcję formantu? Uzupełnij tabelę 1.

Do tabeli 2. wpisz dwa dowolne rzeczowniki, które ujawnią różne znaczenia związane z formą gazowy.

 

Tabela 1.

 

Podstawa słowotwórcza

Formant słowotwórczy

gazowy1

 

 

 

gazowy2

 

 

 

 

Tabela 2.

gazowy1

 

 

gazowy2

 

 

 

 

3. W wykropkowane miejsca wstaw brakujące słowa.

 

Jeśli X jest przełożonym Y-a, to Y jest  ............................ X-a.

   Jeśli X jest przyczyną Y, to Y jest .....................................X.

Jeśli X jest teściem Y-a , to Y jest .................................….X-a.

 

 

 

4. Do podanych przymiotników dopisz po jednym synonimie  i  po jednym antonimie.

 

strapiony (człowiek)……………………………………………………………………..

rozproszony (uczeń)……………………………………………………………………..

 

 

 

5. Do jakich frazeologizmów nawiązuje podany utwór? Wypisz te związki i objaśnij ich znaczenie.

 

Odkąd przyświeca mu cel – wciska ciemnotę (Wiesław Pusz, Myśli)

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………….

                     

6. Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie złożone, czyli:

a) ponumeruj wypowiedzenia składowe i sporządź wykres wypowiedzenia złożonego,

b) określ typy wypowiedzeń składowych.

 

Dziedzictwo w sferze konfliktów kulturowych jest trudne, co dotyczy zwłaszcza upokorzeń, które chciałoby się po prostu wymazać z pamięci lub – jeżeli to jest możliwe – oddać komuś innemu, choć wiadomo, że nikt nie przyjmie ich po dobroci, więc bez przemocy się nie obędzie.

(za Magdaleną Tulli)

 

7. Określ przypadek i liczbę form wyrazowych wypisanych z kazania Piotra Skargi. Podaj ich postaci współczesne:

 

„(…) królestwo polskie na tejże się religiej świętej osnowało. (…) Królowie (…) także z ołtarza przez kapłana moc królewską (…) za zezwolenim obywatelów ziemie tej bierzą (…)”

                                                                                     (z IV Kazania sejmowego Piotra Skargi)

 

Forma XVI-wieczna

Przypadek i liczba

Forma współczesna

religiej

 

 

 

zezwolenim

 

 

 

obywatelów

 

 

 

ziemie

 

 

 

 

 

8.          

Kazimierz Wierzyński

                                       Na grobie Słowackiego*

Jeśli zajdziesz tu kiedy i zmierzchem na próżno            

Śród kolumn, z których każda los ludzki powtarza,       

Błądzić będziesz przydługo ulicą cmentarza,                 

Zanim trafisz do grobu z jego trumną próżną –              

 

Pomyśl, tutaj się zniżył do prochu nędzarza                   

Purpurat, co pogardzał od bogów jałmużną                    

I po śmierci flotyllą odpłynął podróżną,                         

By lec jak równy królom, śpiącym u ołtarza.                 

 

Tak gromadzi się wielkość. Nic jej nie pomniejszy       

I nawet w próżnej trumnie jeszcze się rozrasta,             

Pod tem drzewem bezlistnem, śród obcego miasta.       

 

Na pomniku, co kruszy się coraz ciemniejszy,              

Śpią insygnia, trzy książki z kamienia i lira…              

Jeśli zajdziesz tu, pomyśl: nie wszystko umiera.           

 

* W wierszu mowa o pierwszym miejscu spoczynku Juliusza Słowackiego – na paryskim cmentarzu Montmartre, skąd w 1927 r. jego ciało zostało przeniesione do Krakowa.

 

1. Wypisz z wiersza fragmenty zdań, w których wystąpiły przerzutnie. Jaka część zdania została przeniesiona do innego wersu w każdym z tych fragmentów?  

       

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

          

2. W wierszu został użyty rym tautologiczny: na próżno – próżną. Podaj po 1 wyrazie lub wyrażeniu bliskoznacznym  przy każdym z elementów tej pary, aby uwydatnić różnicę ich znaczeń.

         na próżno – …………………………     próżną – …………………………………….

        

3. Objaśnij znaczenie słowotwórcze rzeczownika  purpurat. ……………………………….

 

     W jakim znaczeniu słowo to zostało użyte w wierszu?......................................................

 

4. Wypisz z wiersza przymiotnik, który obecnie używany jest z inną końcówką. Określ  

    jego przypadek i liczbę.

  ………………………… …………………………………………………………………..

   

5. Odszukaj w wierszu parafrazę łacińskiej sentencji Non omnis moriar .

 

………………………………………………………………………………………………..

 

6. Jaki rozmiar wiersza sylabicznego został użyty w podanym utworze? (Pamiętaj

    o zaznaczeniu miejsca średniówki.)

………………………………….…………………………………………………………….

 

 

 

GRUPA B

 

  1. Oceń poprawność poniższych zdań. Każdemu z nich przyporządkuj właściwe oznaczenie literowe (A – F) odsyłające do jednego z opisów poprawności podanych pod tabelą.

Uwaga: jeśli w zdaniu występują nazwy własne w przypadku zależnym, w nawiasach kwadratowych podano ich formę podstawową.

 

Zapytał Anię, czy to wyrażenie należy zapisać w cudzysłowiu.

 

 

SLD – partia polityczna skupiająca ludzi o najbardziej zróżnicowanych poglądach                   na tę sprawę – nie zaakceptowała ostatecznie rozwiązania zaproponowanego                       przez rząd.

 

Wysłuchaliśmy ciekawych wypowiedzi profesora Sinki i profesora Srebra dotyczących twórczości Daniela Defoe. [Sinko, Srebro, Daniel Defoe – wym. difo]

 

Prezydent ujawnił informację, że rząd węgierski zaciągnął dodatkowe zadłużenie
w budapeszteńskich bankach, co może doprowadzić państwo do bankructwa.

 

 

Tajna klauzura paktu Ribbentrop-Mołotow przewidywała podział Rzeczpospolitej między Związek Sowiecki i Trzecią Rzeszę. [Ribbentrop – wym. ribentrop]

 

 

Ci ociemniali mężczyźni, którzy o mały włos nie zginęli w wypadku na budowie, bardzo szybko przyzwyczaili się do nowej sytuacji.

 

 

 

OPISY:

A) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd składniowy polegający na  naruszeniu związku zgody;

B) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd fleksyjny w odmianie  nazwy własnej;

C) zdanie poprawne;

D) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd fleksyjny w odmianie  nazwy pospolitej;

E) zdanie niepoprawne, występuje w nim błąd leksykalny polegający na użyciu wyrazu w złym znaczeniu;

F) zdanie niepoprawne, występuje w nim naruszenie łączliwości wyrazu.

 

  1. Słowo celny można interpretować dwojako. Od jakich dwóch podstaw słowotwórczych można utworzyć przymiotnik o tej postaci? Jaka cząstka pełni funkcję formantu? Uzupełnij tabelę 1.

     Do tabeli 2. wpisz dwa dowolne rzeczowniki, które ujawnią różne znaczenia związane

    z formą celny.

 

Tabela 1.

 

Podstawa słowotwórcza

Formant słowotwórczy

celny1

 

 

 

celny2

 

 

 

 

Tabela 2.

celny1

 

 

celny2

 

 

 

 

  1. W wykropkowane miejsca wstaw brakujące słowa.

 

Jeśli X jest przodkiem X-a, to X jest ..........................Y-a.

Jeśli X jest opiekunem Y-a, to Y jest...........................X-a.

Jeśli X jest stryjem Y-a, to Y jest ................................X-a.

 

 

  1. Do podanych przymiotników dopisz po jednym synonimie i po jednym antonimie.

 

odprężony (pacjent)……………………………………………………………….

skupiony (student)………………………………………………………………..

 

  1. Do jakich frazeologizmów nawiązuje podany utwór? Wypisz te związki i objaśnij ich znaczenie.

 

Każdy ma ostatnią deskę ratunku

- na wieki. Wieko. (Wiesław Pusz, Myśli)

 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
6. Zanalizuj składniowo podane wypowiedzenie złożone, czyli:

a) ponumeruj składowe i sporządź wykres wypowiedzenia,

b) określ typy wypowiedzeń składowych.

 

Jesienią 1939 roku przyjechało do Warszawy wielu obcych pianistów, którzy potrzebowali umeblowanych i – co było zrozumiałe – wyposażonych także w przyzwoite instrumenty kwater   z wygodami w dobrej dzielnicy, więc  poprzedni właściciele pianin zostali czym prędzej wyrzuceni z domów, by instrumenty przeszły na własność nowo przybyłych, choć niedługo potem okazało się, że wyczucie formy wcale nie przeszkadzało przyjezdnym pianistom wysadzać w powietrze dom po domu po stłumieniu powstania pianistów miejscowych.

(za Magdaleną Tulli)

 

7. Określ przypadek i liczbę form wyrazowych wypisanych z kazania Piotra Skargi. Podaj ich postaci współczesne:

 

Kościół króle wszytkiego świata przyjął za syny Chrystusowe, aby religiej (…) służyli (…), wiarę świętą z jego kapłany rozszerzając.”

                                                                          (z IV Kazania sejmowego Piotra Skargi)

 

Forma XVI-wieczna

Przypadek i liczba

Forma współczesna

króle

 

 

 

syny

 

 

 

religiej

 

 

 

kapłany

 

 

 

 

 

 

8.

 Kazimierz Wierzyński

                                       Na grobie Słowackiego*

 

Jeśli zajdziesz tu kiedy i zmierzchem na próżno             …………………

Śród kolumn, z których każda los ludzki powtarza,        …………………

Błądzić będziesz przydługo ulicą cmentarza,                  …………………

Zanim trafisz do grobu z jego trumną próżną –               …………………

 

Pomyśl, tutaj się zniżył do prochu nędzarza                    …………………

Purpurat, co pogardzał od bogów jałmużną                     …………………

I po śmierci flotyllą odpłynął podróżną,                          …………………

By lec jak równy królom, śpiącym u ołtarza.                  …………………

 

Tak gromadzi się wielkość. Nic jej nie pomniejszy        ………………....

I nawet w próżnej trumnie jeszcze się rozrasta,              …………………

Pod tem drzewem bezlistnem, śród obcego miasta.        …………………

 

Na pomniku, co kruszy się coraz ciemniejszy,               …………………

Śpią insygnia, trzy książki z kamienia i lira…               …………………

Jeśli zajdziesz tu, pomyśl: nie wszystko umiera.            .………………...

 

* W wierszu mowa o pierwszym miejscu spoczynku Juliusza Słowackiego – na paryskim cmentarzu Montmartre, skąd w 1927 r. jego ciało zostało przeniesione do Krakowa.

 

1. Wypisz z wiersza wyrazy używane obecnie z inną końcówką. Określ, jakie to części mowy i w jakiej formie zostały użyte (podaj przypadek i liczbę).

 

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………….

 

2. Objaśnij znaczenie słowotwórcze rzeczownika  purpurat.

 

…………………………………………………………………………………………….

       

 

3. Objaśnij znaczenie wyrazu insygnia. Z jakiego języka została zapożyczona ta nazwa?

 

    …………………………………………………     ………………………………………

 

4. Wypisz z wiersza przynajmniej 2 przykłady inwersji.

 

    ……………………………………………     ………………………………………………

 

5. Używając oznaczeń literowych, przedstaw układ rymów w wierszu. (Wpisz odpowiednie litery obok linijek podanego wyżej tekstu, starając się oznaczyć te same końcówki rymowe takimi samymi symbolami).

Jaka tradycyjna forma gatunkowa została zastosowana w utworze Wierzyńskiego?

 

 ………………………………………………………………………………