Specjalizacja teatrologiczna

Od I etapu włącznie prowadzona jest specjalizacja teatrologiczna. Uczestnicy, którzy ją wybiorą, w pierwszym etapie piszą pracę przygotowawczą na temat z zakresu wiedzy o teatrze, a w ramach II i III etapu zamiast rozprawek piszą wypracowania na specjalne tematy poświęcone historii dramatu i teatru, w części ustnej III etapu wybierają do opracowania tematy poświęcone dramatowi i teatrowi (zamiast tematu z historii literatury).

UPRAWNIENIA

Uprawnienia zdobyte w ramach tej specjalizacji są takie same, jak pozostałych uczestników, dodatkowo senaty szkół wyższych przyznają laureatom tej specjalności wolny wstęp na wydziały wiedzy o teatrze. Zaświadczenia wydawane laureatom i finalistom specjalizacji teatrologicznej zawierają odpowiednią adnotację.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA, WARUNKI REZYGNACJI

O przystąpieniu do specjalizacji teatrologicznej decyduje wybór tematu pracy pisemnej w zawodach I stopnia. Później nie można już wybrać tej specjalizacji, można natomiast z niej zrezygnować po pomyślnym zaliczeniu II etapu (zawodów okręgowych).

W przypadku gdy uczeń, który wybrał specjalizację na I etapie, rezygnuje z niej przed zakończeniem zawodów okręgowych (decydując się na temat historycznoliteracki podczas zawodów pisemnych II etapu), jego praca zostaje zdyskwalifikowana z powodów formalnych.